Географія 9 клас (поглиблений рівень) Масляк Нова програма

Географія 9 клас (поглиблений рівень) Масляк Нова програма

Название учебника: Географія 9 клас (поглиблений рівень) Масляк
 
Автор: П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3
Вступ 5
§ 1 Об’єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об’єкт вивчення географії. Методи географічних досліджень 5
§ 2 Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії в територіальній організації суспільства 8
Дослідження. Джерела географічної інформації 10

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ (частина перша)

11
Тема 1. Природа і людина в сучасному світі 12
§ 3 Географічне середовище. Взаємодія суспільства й природи в географічному середовищі в минулому та сьогодні 12
§ 4 Поняття про природно-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та в окремих регіонах. Світові природні ресурси, їх класифікація 14
§ 5 Світові природні ресурси. Карти світових природних ресурсів 17
§ 6 Природокористування на сучасному етапі, його наслідки. Шляхи збереження навколишнього середовища 19
Практична робота 1. Оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн світу 23
Практична робота 2. Позначення на контурній карті найбільших у світі басейнів видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізних руд, руд кольорових металів 23
Тема 2. Населення світу 24
§ 7 Динаміка кількості населення світу, його відтворення. Механічний рух населення 24
§ 8 Вікова і статева структура населення 27
§ 9 Мовний та етнічний склад населення 29
§ 10 Релігія як явище культури. Світові та національні релігії 31
§ 11 Розміщення населення. Найбільш заселені регіони та країни світу 34
§ 12 Міське населення світу 36
§ 13 Сільське населення світу 38
§ 14 Зайнятість населення в країнах різних типів 40
§ 15 Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень і якість життя населення 42
Практична робота 3. Аналіз типу відтворення населення та статево-вікових пірамід окремих країн світу 45
Практична робота 4. Порівняння показників середньої тривалості життя в регіонах і країнах світу 46
Практична робота 5. Нанесення на контурну карту найбільших міст та мегаполісів світу 46
Проект. Палестина — батьківщина християнства та іудаїзму 46

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ (частина друга)

47
Тема 3. Сучасне світове господарство 48
§ 16 Світове господарство. Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства 148
§ 17 Міжнародний поділ праці та господарська спеціалізація. Економічна інтеграція 50
§ 18 Структура світового господарства. Світове господарство в період науково-технічного прогресу 53
§ 19 Значення промисловості в сучасному світовому господарстві 56
§ 20 Паливно-енергетичний комплекс світу 58
§ 21 Географія машинобудування світу 62
§ 22 Географія металургії, хімічної та лісо-хімічної галузей світу 65
§ 23 Географія легкої і харчової промисловості світу 68
§ 24 Основні промислові регіони та центри світу 71
Практична робота 6. Виявлення за статистичними даними країн-лідерів із виробництва окремих видів промислової продукції (за вибором) 74
Практична робота 7. Побудова картодіаграми «Географія електроенергетики світу» 74
§ 25 Соціально-економічне значення сільського господарства 74
§ 26 Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва, тенденції розвитку 77
§ 27 Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу 80
Дослідження. Сучасне сільськогосподарське виробництво та його роль у забезпеченні населення продуктами харчування 83
Практична робота 8. Вивчення географії основних зернових та технічних культур світу 83
§ 28 Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства 84
§ 29 Географія основних видів транспорту світу 86
§ 30 Географія зовнішньої торгівлі 90
§ 31 Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу 92
§ 32 Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу 95
§ 33 Поняття про постіндустріальне суспільство 99
Практична робота 9. Ознайомлення з об’єктами ЮНЕСКО «Світова спадщина» 101
Практична робота 10. Складання картосхеми основних районів міжнародного туризму 101
Дослідження. Міжнародний туризм як чинник інтеграції 102
§ 34 Інтеграційні галузеві та регіональні економічні організації 102
§ 35 Економічна інтеграція та Україна 105
Дослідження. Міжнародні економічні організації та Україна 106
Практична робота 11. Участь України в роботі міжнародних економічних організацій 106

Розділ II. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ

107
Тема 1. Політичне облаштування світу 108
§ 36 Політична карта світу у XX та XXI ст. Класифікація країн за державним устроєм і формою правління 108
§ 37 Геополітичне становище країн і регіонів 111
§ 38 Міжнародні політичні організації 114
Тема 2. Економічна типізація країн світу 116
§ 39 Класифікація країн за типом господарської системи та рівнем соціально-економічного розвитку 116
§ 40 Показники рівня розвитку країн. Основні відмінності між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються 118
Практична робота 12. Складання схеми «Типізація країн світу» 121
Тема 3. Розвинені країни світу 122
§ 41 Загальна характеристика країн із розвиненою економікою 122
§ 42 Розвинені країни Європи. Загальна характеристика 125
§ 43 Німеччина 128
§ 44 Франція 131
§ 45 Велика Британія 134
§ 46 Італія 138
§ 47 Японія — розвинена країна Азії 141
§ 48 Північна Америка. Загальні та внутрішньорегіоиальні відмінності. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку 144
§ 49 Сполучені Штати Америки 147
§ 50 Канада 151
§ 51 Австралія — країна переселенського капіталізму 154
Практична робота 13. Розробка туристичного маршруту до однієї з розвинених країн світу (за вибором) 157
Практична робота 14. Порівняльна економіко-географічна характеристика двох розвинених країн світу (за вибором) на основі різних джерел інформації 157
Тема 4. Країни, що розвиваються 158
§ 52 Диференціація країн, що розвиваються 158
§ 53 Нафтодобувні країни 160
§ 54 Малі острівні країни. Найменш розвинені країни 163
§ 55 Гіганти «третього світу». Китай 165
§ 56 Індія 169
§ 57 Бразилія 173
§ 58 Нові індустріальні країни 176
Дослідження. З’ясування особливостей і відмінностей подачі країнознавчого матеріалу на основі аналізу різних країнознавчих джерел інформації (енциклопедія, туристичний путівник, довідник «Країни світу», інтернет-сайт www.ihnravy.ru). Написання короткої аналітичної довідки 178
Практична робота 15. Визначення тенденцій змін галузевої структури господарства країн, що розвиваються, у різних регіонах світу 178
Тема 5. Країни з перехідною економікою 179
§ 59 Загальна характеристика країн із перехідною економікою 179
§ 60 Росія 181
§ 61 Білорусь 185
§ 62 Молдова 188
§ 63 Польща 190
§ 64 Країни-сусіди України із Центральної Європи: Словаччина. Румунія. Угорщина 193
§ 65 Сусіди та партнери України: Грузія, Туреччина 196
Дослідження. Можливі моделі розвитку господарства країни з перехідною економікою (за вибором) 200
Практична робота 16. Порівняння спеціалізації господарств країн-сусідів України. Оформлення результатів роботи в табличній формі (або у вигляді комп’ютерної презентації) 200

Розділ III. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

201
Тема 1. Форми міжнародних відносин 202
§ 66 Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації 202
§ 67 Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні відносини 205
Тема 2. Україна у світі 207
§ 68 Місце України у світі 207
§ 69 Міжнародне співробітництво з країнами-сусідами та країнами-членами ЄС 210
§ 70 Світова природна і культурна спадщина в Україні. Культурні зв’язки України з країнами світу 213
Дослідження. Галузі економіки України, що сприяють її інтеграції у світове господарство 216
Практична робота 17. Аналіз матеріалів, опублікованих у засобах масової інформації, що характеризують місце України в сучасному світі 216
Проект. Туризм — перспективна форма міжнародного співробітництва України 216
Тема 3. Глобальні проблеми людства 216
§ 71 Поняття про глобальні проблеми людства 216
§ 72 Проблема війни і миру 219
§ 73 Демографічна та продовольча проблеми 221
§ 74 Енергетична і сировинна проблеми 223
§ 75 Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються 225
Практична робота 18. Аналіз карти «Глобальні проблеми людства»: визначення регіонів і країн із найбільшою концентрацією глобальних проблем: визначення за картами «гарячих точок» планети, обговорення 226
Проект. Взаємозв’язок і взаємозалежність глобальних проблем людства 226
Словник понять і термінів 227
Додатки 232

10-05-2017, 12:32 1 140