Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Географія Масляк 9 клас 2022 з поглибленим вивченням

Географія Масляк 9 клас 2022 з поглибленим вивченням

23.07.2022 - 13:37 291 0
Географія Масляк 9 клас 2022 з поглибленим вивченням
Зміст Читати онлайн Завантажити

Передмова

Вступ

§1 Шкільний курс географії «Україна і світове господарство» та його мета

§2 Економічна географія в системі географічних наук

Розділ I. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§3 Національна економіка. Економічний розвиток та його показники

§4 Секторальна та кластерна моделі економіки країни: світовий досвід і перспективи України

Практична робота 1. Аналіз секторальної моделі економіки

§5 Суспільна та просторова організація національної економіки

§6 Чинники розміщення виробництва

Тема 2. Світове господарство (світова економіка), світовий ринок

§7 Поняття «світове господарство». Типізація економічних систем і країн світу та Україна в ній

Практична робота 2. «Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку»

§8 Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці»

§9 Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр–периферія»

§10 Сучасні тенденції розвитку світового господарства

§11 Транснаціональні корпорації, їх формування, трансформація та вплив на економіку

Практична робота 3. Аналіз статистичних даних економічної діяльності найбільших промислових ТНК світу

Дослідження. Світові ТНК в Україні

§12 Міжнародні організації

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство

§13 Сільське господарство в сучасному світі

§14 Чинники розвитку й розміщення аграрного виробництва

§15 Сільське господарство України. Рослинництво

§16 Кормова база, структура та розміщення тваринництва

§17 Зональна спеціалізація сільського господарства України

§18 Сільське господарство світу

Практична робота 4. «Визначення основних зернових і технічних культур, що вирощуються у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей»

§19 Україна на світовому ринку сільсько-господарських продуктів та продовольства

Тема 2. Лісове господарство

§20 Лісове господарство світу

§21 Лісове господарство в Україні

Тема 3. Добувна промисловість

§22 Мінеральні ресурси світу. Ресурсозабезпеченість країн мінеральними ресурсами

§23 Основні закономірності розміщення та видобуток паливних корисних копалин. Найбільші в світі басейни і країни за видобутком та імпортом кам’яного вугілля, нафти й природного газу

§24 Видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні

Практична робота 5. «Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобування кам’яного вугілля, нафти і природного газу в Україні та світі»

§25 Основні закономірності розміщення та видобування металічних руд

Практична робота 6. Позначення на контурній карті світу районів видобування мінеральних ресурсів на шельфі Світового океану

Дослідження (на вибір)

1.Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти й природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів

2. Екологічні проблеми видобування природних ресурсів в Україні та в світі

§26 Найбільші басейни та країни з найбільшими обсягами видобутку металів

§27 Розвиток і розміщення виробництв із видобутку залізних і марганцевих руд, кольорових, благородних та рідкоземельних металів в Україні

§28 Видобуток інших видів природної сировини у світі, Україні та своєму регіоні

Практична робота 7. Складання картосхеми з нанесенням найбільших країн-експортерів та імпортерів мінеральної сировини світу

Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§29 Електроенергетика: типи електростанцій, основні чинники їх розміщення та значення

§30 Паливно-енергетичний баланс. Використання відновлюваних джерел енергії

§31 Електроенергетика України

Практична робота 8. «Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення»

§32 Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі

Практична робота 9. «Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу»

Тема 2. Металургійне виробництво

§33 Металургійне виробництво і його значення для розвитку господарства

§34 Чорна металургія. Сучасні технології та чинники розміщення підприємств чорної металургії в Україні та світі

§35 Сучасні тенденції виробництва чорних металів у світі

Практична робота 10. «Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні»

§36 Кольорова металургія. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі

Практична робота 11. «Складання карто-схеми з нанесенням найбільших у світі країн-експортерів та імпортерів продукції чорної та кольорової металургії»

§37 Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри

§38 Основні центри виробництва кольорових металів в Україні. Місце України на світовому ринку чорних та кольорових металів

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Промисловість будівельних матеріалів

§39 Хімічне виробництво: значення, особливості технологій, чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів

Дослідження. Світовий ринок фармацевтичної продукції: географія виробництва і споживання

§40 Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування

§41 Найбільші країни-виробники полімерів, мінеральних добрив, фармацевтичної продукції

§42 Виробництво деревини й паперу в світі: значення, особливості технологій, чинники розміщення підприємств, географія розвитку. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни- виробники деревини та паперу

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§43 Машинобудування та його роль у сучасному світі. Різноманітність підприємств і чинники їхнього розміщення

§44 Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні

§45 Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни та рівнем розвитку машинобудування

§46 Машинобудування в Україні. Центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції

Практична робота 12. «Позначення на контурній карті України (із поясненням чинників їхнього розміщення) центрів виробництва транспортних засобів і підприємств сільсько-господарського машинобудування»

§47 Географія машинобудування світу

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§48 Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію

§49 Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні

Дослідження. Малі та середні міста України — центри швейного (взуттєвого) виробництва

§50 Народні промисли (традиційні ремесла) в Україні

Практична робота 13. «Нанесення на карту України основних центрів розвитку традиційних ремесел»

Тема 6. Харчова промисловість

§51 Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти

§52 Харчова промисловість в Україні

Дослідження (на вибір)

1. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини (порівняння ціни, поживності, якості та доступності)

2. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах

Розділ ІV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

§53 Транспорт і його роль у розвитку національної та світової економіки

§54 Наземний транспорт України

§55 Повітряний транспорт. Газотранспортна система України. Міжнародні транспортні коридори. Міські види транспорту

Дослідження (на вибір)

1. Міські види транспорту свого обласного центру

2. Роль транспортного комплексу України в міжнародних перевезеннях

§56 Водний транспорт світу. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України

Практична робота 14. «Нанесення на контурну карту основних транспортних вузлів, морських портів та аеропортів міжнародного значення, міжнародних транспортних коридорів»

Тема 2. Торгівля

§57 Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Світовий ринок товарів і послуг

§58 Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. Географія внутрішньої та зовнішньої торгівлі України

Дослідження. Інтернет торгівля як специфічний вид діяльності

Тема 3. Туризм

§59 Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура

§60 Туризм і туристичні райони в Україні. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні

§61 Міжнародний туризм. Паломництво. Основні туристичні регіони світу

Практична робота 15. «Нанесення на карту світу країн з найбільшою кількістю та окремих об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО»

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

§62 Наука та освіта, їх роль в суспільстві

§63 Освіта та освітні послуги в Україні та світі

§64 Охорона здоров’я. Системи охорони здоров’я окремих кран світу. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування

§65 Фінансові послуги. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні

§66 Аутсорсинг. Комп›ютерне програмування, консультування та пов›язана з ними діяльність

Розділ V. Глобальні проблеми людства

§67 Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення та способи подолання

§68 Проблема війни і миру

§69 Демографічна та продовольча проблеми

§70 Як країни світу забезпечують власні господарства енергоносіями. Чи є альтернативі способи вирішення цієї проблеми

§71 Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються

§72 Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ ст.

Дослідження. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія Масляк 9 клас 2022 з поглибленим вивченням.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?