Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Хімія 9 клас (поглиблене вивчення) Бутенко Нова програма

Хімія 9 клас (поглиблене вивчення) Бутенко Нова програма

16.08.2017 - 12:24 4 815 0
Хімія 9 клас (поглиблене вивчення) Бутенко Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Передмова 3

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук 5
1.1. Оксиди 5
1.2. Основи 9
1.3. Амфотерні гідроксиди 12
1.4. Кислоти 13
1.5. Солі 16
1.6. Генетичний зв’язок між найважливішими класами неорганічних сполук 18
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини 19
2.1. Природа хімічного зв’язку 19
2.2. Кристалічна й молекулярна будова речовини 22

Розділ 1. Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини 25
§ 4. Загальна характеристика розчинів. Значення розчинів у природі, житті та практичній діяльності людини 29
§ 5. Розчинення — фізико-хімічний процес 33
§ 6. Кристалогідрати 36
§ 7. Будова молекули води. Поняття про міжмолекулярний водневий зв’язок 39
§ 8. Розчинність речовин у воді. Залежність розчинності від різних чинників 42
§ 9. Обчислення розчинності речовини 48
§ 10. Кількісний склад розчинів: масова частка розчиненої речовини 50
§ 11. Кількісний склад розчинів: молярна концентрація розчиненої речовини 54
§ 12. Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалента. Обчислення молярної концентрації еквівалента 57
§ 13. Густина розчину. Залежність між густиною розчину та його складом 64
§ 14. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів 68
Тестові завдання 70
Найважливіше в розділі 1 73

Розділ 2. Електролітична дисоціація

§ 15. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти 75
§ 16. Механізм електролітичної дисоціації речовин з йонним і полярним ковалентним зв’язком 78
§ 17. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Поняття про ступінчасту дисоціацію 81
§ 18. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти 83
§ 19. Обчислення ступеня електролітичної дисоціації 86
§ 20. Реакції обміну між розчинами електролітів. Складання йонно-молекулярних рівнянь 88
§ 21. Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію 93
§ 22. Дисоціація води. Поняття про рН розчину 96
§ 23. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену 99
§ 24. Гідроліз солей 102
§ 25. Якісні реакції на хлорид-, бромід-, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат- і силікат-іони 107
Тестові завдання 112
Найважливіше в розділі 2 116

Розділ 3. Окисно-відновні та електрохімічні процеси

§ 26. Окисно-відновні реакції. Поняття про окисники та відновники 118
§ 27. Залежність окисно-відновних властивостей речовин від ступеня окиснення елементів 123
§ 28. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 126
§ 29. Найважливіші окисно-відновні реакції 131
§ 30. Електрохімічні процеси. Електроліз. Закони Фарадея 133
§ 31. Розв’язування задач з використанням законів Фарадея 136
§ 32. Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент і принцип його роботи 139
§ 33. Електроліз: закономірності електродних процесів, застосування електролізу 144
Тестові завдання 152
Найважливіше в розділі 3 155

Розділ 4. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

§ 34. Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій 157
§ 35. Окисно-відновні реакції: найважливіші окисники та відновники 159
§ 36. Поняття про енергетику хімічних реакцій 162
§ 37. Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Найпростіші розрахунки за термохімічними рівняннями 164
§ 38. Поняття про хімічну кінетику. Швидкість хімічної реакції 169
§ 39. Обчислення швидкості та константи швидкості реакції за законом діючих мас 173
§ 40. Залежність швидкості хімічної реакції від температури і природи реагуючих речовин 176
§ 41. Обчислення зміни швидкості реакції зі зміною температури за правилом Вант-Гоффа 181
§ 42. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення реагуючих речовин 183
§ 43. Поняття про ланцюгові реакції 185
§ 44. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз 187
§ 45. Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції 189
§ 46. Вплив різних чинників на стан хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє 192
Тестові завдання 194
Найважливіше в розділі 4 199

Розділ 5. Найважливіші органічні сполуки

§ 47. Склад органічних сполук. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних речовин 203
§ 48. Особливості будови атома Карбону 205
§ 49. Метан: молекулярна, електронна і структурна формули, поширення у природі 207
§ 50. Ізомерія: складання формул ізомерів. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії 210
§ 51. Фізичні та хімічні властивості гомологів метану 214
§ 52. Етен та етин: молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні й хімічні властивості 221
§ 53. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями 224
§ 54. Поняття про полімери. Поліетилен 227
§ 55. Спирти: метанол, етанол, гліцерол 229
§ 56. Карбонові кислоти: метанова й етанова, їхні молекулярні та структурні формули і властивості 234
§ 57. Жири: склад, утворення, гідроліз і гідрування, біологічне значення 238
§ 58. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза 242
§ 59. Амінокислоти. Молекулярна та структурна формули аміноетанової кислоти, фізичні й хімічні властивості 248
§ 60. Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків 253
§ 61. Нуклеїнові кислоти: склад і будова, біологічне значення 258
§ 62. Природні й синтетичні сполуки. Значення продуктів органічної хімії 260
Тестові завдання 263
Найважливіше в розділі 5 267

Розділ 6. Узагальнення знань з хімії

§ 63. Будова речовини. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємодія між речовинами та їхні взаємоперетворення 272
§ 64. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. Хімія та екологія 276
§ 65. Хімічна наука й виробництво в Україні 281
Найважливіше в розділі 6 284

ПРАКТИКУМ

Правила безпеки під час роботи в лабораторії 285
Практична робота 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини 286
Практична робота 2. Приготування розчину солі із заданою молярною концентрацією розчиненої речовини 287
Практична робота 3. Приготування розчину солі з молярною концентрацією еквівалента розчиненої речовини 288
Практична робота 4. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах 288
Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач на визначення pH розчинів і гідроліз солей 290
Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач 290
Практична робота 7. Окисно-відновні реакції 291
Практична робота 8. Дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічної реакції 294
Практична робота 9. Оборотні та необоротні реакції 295
Практична робота 10. Властивості етанової кислоти 297
Практична робота 11. Розв’язування експериментальних задач 297
Практична робота 12. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах 299
Посилання в Інтернет на цікаві хімічні ресурси 301
Словничок термінів 302
Відповіді до задач 306
Відповіді на тестові завдання 308
Предметний покажчик 310
Іменний покажчик 314
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія 9 клас (поглиблене вивчення) Бутенко Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 05.08.2022 - 23:12
My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Talk With Web Visitor – CLICK HERE https://boostleadgeneration.com
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж