Польська мова (10-й рік навчання) Войцева 10 клас з навчанням українською мовою

Польська мова (10-й рік навчання) Войцева 10 клас з навчанням українською мовою

Название учебника: Польська мова (10-й рік навчання) Войцева 10 клас з навчанням українською мовою
 
Автор: Войцева О. А., Бучацька Т. Г.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2018
 
Язык: польский
 
Страниц: 248
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
TEORIA JĘZYKA. POWTÓRZENIE
TEMAT 1. Powtórzenie. Język jako narzędzie poznania i komunikacji we współczesnym świecie. Kształcenie języka w mówieniu i pisaniuu
ТEMAT 2. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Szkolni przyjaciele. System językowy. Odmiany języka
FONETYKA
TEMAT 3. Rodzina dawniej i dziś. Głoski, ich cechy artykulacyjne i podstawowe funkcje. Samogłoski i spółgłoski
TEMAT 4. Mądrość i piękno dawnych dzieł literackich. Części mowy
MORFOLOGIA (FLEKSJA I SŁOWOTWÓRSTWO)
TEMAT 5. Przeszłość i postacie mitologiczne. Rzeczowniki o nietypowej odmianie. Odmiana nazwisk i nazw miejscowych
TEMAT 6. Polskie dziedzictwo kulturowe. Nieosobowe i osobowe formy czasownika
ТEMAT 7. Świat ludzkich wartości. Zaimki i ich charakterystyka. Liczebniki, ich typy. Odmiana liczebników nieokreślonych
TEMAT 8. Kraj lat dziecinnych. Pojęcie morfemu. Morfem główny i poboczny. Rodzina wyrazów
ТEMAT 9. Mój przyszły zawód. Słowotwórstwo afiksalne. Rodzaje formantów słowotwórczych. Słowotwórstwo rzeczowników,
czasowników, przymiotników
TEMAT 10. Mała ojczyzna jako przestrzeń geograficzna, społeczno-kulturowa i symboliczna. Wyrazy złożone. Skróty i skrótowce
LEKSYKOLOGIA I FRAZEOLOGIA
TEMAT 11. Podróże po Polsce. Znaczenie, treść i zakres wyrazu. Synonimy, antonimy i neologizmy. Słowniki języka polskiego
i ich rodzaje
ТEMAT 12. W świecie uczuć i emocji. Frazeologizmy i ich funkcje. Kształcenie języka w mówieniu i pisaniu
TEMAT 13. Świat codzienności. Zespoły składniowe, ich typy. Grupa podmiotu i grupa orzeczenia
TEMAT 14. Obraz człowieka w języku. Zdanie proste i złożone. Zdanie bezpodmiotowe
ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA
TEMAT 15. Znaczenie sztuki w życiu człowieka. Pisownia cząstek -by, -bym, -byś. Pisownia i, j po spółgłoskach, -ji, -ii, -i
w formach deklinacyjnych rzeczowników żeńskich. Znaki interpunkcyjne w zdaniach złożonych
STYLISTYKA
ТEMAT 16. Wybitni twórcy literatury i języka. Style językowe i odmiany języka polskiego. Środki stylistyczne
ТEMAT 17. Współcześni pisarze i poeci dla młodzieży. Poprawność językowa. Kultura języka i kultura słowa.
Powtórzenie

18-08-2019, 09:29 23