Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова Свінтковська 10 клас з навчанням молдовською мовою

Українська мова Свінтковська 10 клас з навчанням молдовською мовою

18.08.2019 - 09:27 1 148 0
Українська мова Свінтковська 10 клас з навчанням молдовською мовою
Зміст Читати онлайн Завантажити
УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ
§ 1. Основні функції мови
ОРФОГРАФІЧНА Й ОРФОЕПІЧНА НОРМИ
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 2. Одиниці мови
§ 3. Чергування приголосних звуків
§ 4. Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі
§ 5. Наголос
§ 6. Основні принципи української орфографії
§ 7. Правила вживання знака м’якшення та апострофа
§ 8. Уживання великої літери. Лапки у власних назвах
§ 9. Написання складних слів разом, окремо, через дефіс
§ 10. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ
§ 11. Складоподіл, правила переносу слів із рядка в рядок. Графічне скорочення слів
§ 12. Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження
ЛЕКСИЧНА І ФРАЗЕОЛОГІЧНА НОРМИ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 13. Слово як основна одиниця мови. Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення (метафора)
§ 14. Омоніми. Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів
§ 15. Синоніми та їх види. Синонімічний ряд. Стилістичне забарвлення синонімів
§ 16. Антоніми та їх види. Стилістичні фігури (антитеза, риторичні запитання, звертання та вигуки)
§ 17. Лексика української мови за походженням
§ 18. Лексичне багатство діалектної лексики. Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика
§ 19. Специфічно професійна лексика. Терміни. Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни
§ 20. Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Неологізми
§ 21. Фразеологічні одиниці мовлення
§ 22. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів
§ 23. Джерела української фразеології
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ
§ 24. Морфеміка як учення про будову слова. Типи морфем
§ 25. Основні способи словотвору
§ 26. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників
§ 27. Складні, складноскорочені слова, їх творення, написання
ОРФОГРАФІЧНА, МОРФОЛОГІЧНА Й СТИЛІСТИЧНА НОРМИ 
САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 28. Іменник. Лексико-семантичні групи іменників, їх граматичні особливості. Іменники, що мають лише форму однини або множини
§ 29. Особливості роду іменників
§ 30. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку
§ 31. Стилістичне використання кличного відмінка іменників
§ 32. Прикметник. Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості й функціонування в мовленні
§ 33. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення
§ 34. Правопис складних прикметників
§ 35. Займенник. Співвідносність займенників з іншими частинам мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика
§ 36. Відмінювання займенників. Наголос у займенниках
§ 37. Написання заперечних, неозначених займенників
§ 38. Числівник. Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Групи числівників за будовою
§ 39. Відмінювання числівників
§ 40. Складні випадки узгодження числівника з іменником. Уживання числівників на позначення часу, дат
§ 41. Дієслово. Форми дієслова
§ 42. Поділ дієслів на дієвідміни. Види дієслів, їх творення. Часи дієслів
§ 43. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення. Уживання одного виду, способу й часу в значенні іншого. Зворотні дієслова
§ 44. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників
§ 45. Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
§ 46. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова
§ 47. Прислівник. Розряди прислівників за значенням. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння прислівників
§ 48. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням. Правильне наголошування прислівників. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК
§ 49. Прийменник
§ 50. Сполучник
§ 51. Частка
§ 52. Вигук
СИНТАКСИЧНА Й ПУНКТУАЦІЙНА НОРМИ. СТИЛІСТИЧНА НОРМА
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
§53. Синтаксичні одиниці
§54. Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова
§55. Типи підрядного зв’язку в словосполученні
§56. Речення як синтаксична і комунікативна одиниця
§57. Граматична основа речення. Складні випадки координації підмета і присудка
§58. Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення
§59. Другорядні члени речення
§60. Особливості вживання односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних простих речень
§61. Просте ускладнене речення
§62. Складне речення. Особливості структури та семантики сполучникових, безсполучникових та речень із різними видами зв’язку
§63. Складнопідрядні речення і речення з дієприкметниковими, дієприслівниковими та порівняльними зворотами
§64. Розділові знаки в складному реченні
§65. Пряма і непряма мова
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Свінтковська 10 клас з навчанням молдовською мовою.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?