Розділи
Підручники для школи » 11 клас » 11 клас Румунська мова » Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма

Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма

05.08.2019 - 15:42 744 0
Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Українська мова в сучасному світі. Українська мова як державна
ОРФОГРАФІЧНА Й ОРФОЕПІЧНА НОРМИ (ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ)
§ 2. Одиниці мови
§ 3. Звуки мовлення. Алфавіт. Склад. Основні правила переносу слів з рядка в рядок
§ 4. Співвіднесеність звуків і букв (я, ю, є, ї, щ, буквосполуки дж, дз, знак м’якшення). Особливості вимови груп приголосних (-ться, -шся, -жці, -шці, -чці та ін.)
§ 5. Наголос. Основні орфоепічні норми української літературної вимови
§ 6. Орфографічні норми. Складні випадки ненаголошених голосних е, и, о. Спрощення в групах приголосних. Вимова і написання буквосполучень йо, ьо
§ 7. Правопис знака м’якшення й апострофа
§ 8. Подвоєні букви на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків
§ 9. Основні випадки чергування [у] з [в], [і] з [й]
§ 10. Правопис слів іншомовного походження
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (МОРФЕМІКА. СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ. ОРФОГРАФІЯ)
§ 11. Морфемна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах
§ 12. Основні способи словотвору в сучасній українській мові. Сполучні о, е (є) у складних словах
§ 13. Чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні
ЛЕКСИЧНА, ФРАЗЕОЛОГІЧНА Й СТИЛІСТИЧНА НОРМИ
§ 14. Предмет лексикології, її розділи. Групи слів за значенням, походженням, уживанням та емоційним забарвленням
§ 15. Фразеологічне багатство української мови. Фразеологізми-синоніми і фразеологізми-антоніми
МОРФОЛОГІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ
§ 16. Морфологія як розділ граматики. Самостійні та службові частини мови. Іменник як частина мови
§ 17. Написання і відмінювання власних особових назв, прізвищ, імен і по батькові. Правопис складних слів. Уживання великої літери та лапок у власних назвах
§ 18. Прикметник як частина мови
§ 19. Числівник як частина мови
§ 20. Займенник як частина мови
§ 21. Дієслово як частина мови
§ 22. Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова
§ 23. Прислівник як частина мови
§ 24. Службові частини мови. Вигук
§ 25. Словосполучення. Граматичні особливості будови словосполучень
§ 26. Речення. Двоскладне просте речення
ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
§ 27. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Тире між підметом і присудком
§ 28. Другорядні члени речення
§ 29. Односкладні речення. Повні й неповні речення
§ 30. Просте ускладнене речення
§ 31. Пряма і непряма мова. Діалог
§ 32. Складне речення та його ознаки (повторення)
§ 33. Складносурядне речення
§ 34. Розділові знаки в складносурядному реченні
§ 35. Складнопідрядне речення
§ 36. Типи складнопідрядних речень. Розділові знаки між головною і підрядною частинами речення
§ 37. Складнопідрядні речення з кількома підрядними
§ 38. Безсполучникове складне речення
§ 39. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
§ 40. Складне речення з різними видами зв’язку між структурними частинами
§ 41. Текст. Типи зв’язного мовлення
ПОВТОРЕННЯ НАПРИКІНЦІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
СЛОВНИК
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾