Розділи
Підручники для школи » 11 клас » 11 клас Румунська мова » Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма

Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма

05.08.2019 - 15:42 682 0
Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Українська мова в сучасному світі. Українська мова як державна
ОРФОГРАФІЧНА Й ОРФОЕПІЧНА НОРМИ (ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ)
§ 2. Одиниці мови
§ 3. Звуки мовлення. Алфавіт. Склад. Основні правила переносу слів з рядка в рядок
§ 4. Співвіднесеність звуків і букв (я, ю, є, ї, щ, буквосполуки дж, дз, знак м’якшення). Особливості вимови груп приголосних (-ться, -шся, -жці, -шці, -чці та ін.)
§ 5. Наголос. Основні орфоепічні норми української літературної вимови
§ 6. Орфографічні норми. Складні випадки ненаголошених голосних е, и, о. Спрощення в групах приголосних. Вимова і написання буквосполучень йо, ьо
§ 7. Правопис знака м’якшення й апострофа
§ 8. Подвоєні букви на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків
§ 9. Основні випадки чергування [у] з [в], [і] з [й]
§ 10. Правопис слів іншомовного походження
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (МОРФЕМІКА. СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ. ОРФОГРАФІЯ)
§ 11. Морфемна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах
§ 12. Основні способи словотвору в сучасній українській мові. Сполучні о, е (є) у складних словах
§ 13. Чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні
ЛЕКСИЧНА, ФРАЗЕОЛОГІЧНА Й СТИЛІСТИЧНА НОРМИ
§ 14. Предмет лексикології, її розділи. Групи слів за значенням, походженням, уживанням та емоційним забарвленням
§ 15. Фразеологічне багатство української мови. Фразеологізми-синоніми і фразеологізми-антоніми
МОРФОЛОГІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ
§ 16. Морфологія як розділ граматики. Самостійні та службові частини мови. Іменник як частина мови
§ 17. Написання і відмінювання власних особових назв, прізвищ, імен і по батькові. Правопис складних слів. Уживання великої літери та лапок у власних назвах
§ 18. Прикметник як частина мови
§ 19. Числівник як частина мови
§ 20. Займенник як частина мови
§ 21. Дієслово як частина мови
§ 22. Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова
§ 23. Прислівник як частина мови
§ 24. Службові частини мови. Вигук
§ 25. Словосполучення. Граматичні особливості будови словосполучень
§ 26. Речення. Двоскладне просте речення
ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
§ 27. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Тире між підметом і присудком
§ 28. Другорядні члени речення
§ 29. Односкладні речення. Повні й неповні речення
§ 30. Просте ускладнене речення
§ 31. Пряма і непряма мова. Діалог
§ 32. Складне речення та його ознаки (повторення)
§ 33. Складносурядне речення
§ 34. Розділові знаки в складносурядному реченні
§ 35. Складнопідрядне речення
§ 36. Типи складнопідрядних речень. Розділові знаки між головною і підрядною частинами речення
§ 37. Складнопідрядні речення з кількома підрядними
§ 38. Безсполучникове складне речення
§ 39. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
§ 40. Складне речення з різними видами зв’язку між структурними частинами
§ 41. Текст. Типи зв’язного мовлення
ПОВТОРЕННЯ НАПРИКІНЦІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
СЛОВНИК
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 17.09.2023 - 20:19
Dear in.ua Admin! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 16.09.2023 - 12:39
Hi in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 13.09.2023 - 14:18
Dear in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?