Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма

Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма

Название учебника: Українська мова Бабич 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма
 
Автор: Бабич Н. Д., Фонарюк Т. І., Морараш А. К.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2019
 
Язык: румынский
 
Страниц: 296
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Українська мова в сучасному світі. Українська мова як державна
ОРФОГРАФІЧНА Й ОРФОЕПІЧНА НОРМИ (ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ)
§ 2. Одиниці мови
§ 3. Звуки мовлення. Алфавіт. Склад. Основні правила переносу слів з рядка в рядок
§ 4. Співвіднесеність звуків і букв (я, ю, є, ї, щ, буквосполуки дж, дз, знак м’якшення). Особливості вимови груп приголосних (-ться, -шся, -жці, -шці, -чці та ін.)
§ 5. Наголос. Основні орфоепічні норми української літературної вимови
§ 6. Орфографічні норми. Складні випадки ненаголошених голосних е, и, о. Спрощення в групах приголосних. Вимова і написання буквосполучень йо, ьо
§ 7. Правопис знака м’якшення й апострофа
§ 8. Подвоєні букви на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків
§ 9. Основні випадки чергування [у] з [в], [і] з [й]
§ 10. Правопис слів іншомовного походження
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (МОРФЕМІКА. СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ. ОРФОГРАФІЯ)
§ 11. Морфемна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах
§ 12. Основні способи словотвору в сучасній українській мові. Сполучні о, е (є) у складних словах
§ 13. Чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні
ЛЕКСИЧНА, ФРАЗЕОЛОГІЧНА Й СТИЛІСТИЧНА НОРМИ
§ 14. Предмет лексикології, її розділи. Групи слів за значенням, походженням, уживанням та емоційним забарвленням
§ 15. Фразеологічне багатство української мови. Фразеологізми-синоніми і фразеологізми-антоніми
МОРФОЛОГІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ
§ 16. Морфологія як розділ граматики. Самостійні та службові частини мови. Іменник як частина мови
§ 17. Написання і відмінювання власних особових назв, прізвищ, імен і по батькові. Правопис складних слів. Уживання великої літери та лапок у власних назвах
§ 18. Прикметник як частина мови
§ 19. Числівник як частина мови
§ 20. Займенник як частина мови
§ 21. Дієслово як частина мови
§ 22. Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова
§ 23. Прислівник як частина мови
§ 24. Службові частини мови. Вигук
§ 25. Словосполучення. Граматичні особливості будови словосполучень
§ 26. Речення. Двоскладне просте речення
ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
§ 27. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Тире між підметом і присудком
§ 28. Другорядні члени речення
§ 29. Односкладні речення. Повні й неповні речення
§ 30. Просте ускладнене речення
§ 31. Пряма і непряма мова. Діалог
§ 32. Складне речення та його ознаки (повторення)
§ 33. Складносурядне речення
§ 34. Розділові знаки в складносурядному реченні
§ 35. Складнопідрядне речення
§ 36. Типи складнопідрядних речень. Розділові знаки між головною і підрядною частинами речення
§ 37. Складнопідрядні речення з кількома підрядними
§ 38. Безсполучникове складне речення
§ 39. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
§ 40. Складне речення з різними видами зв’язку між структурними частинами
§ 41. Текст. Типи зв’язного мовлення
ПОВТОРЕННЯ НАПРИКІНЦІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
СЛОВНИК

5-08-2019, 15:42 353