Біологія і екологія Андерсон 11 клас Нова програма

Біологія і екологія Андерсон 11 клас Нова програма

Название учебника: Біологія і екологія Андерсон 11 клас Нова програма
 
Автор: Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О., Міюс С. М.
 
Издательство: Школяр
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 216
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Тема 5. АДАПТАЦІЇ
З історії відкриттів
§ 1. Адаптація як загальна властивість біологічних систем
§ 2. Загальні закономірності формування адаптацій
§ 3. Адаптації на молекулярному рівні організації живого
§ 4. Адаптації на клітинному рівні організації живого
§ 5. Стратегії адаптацій організмів. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види
§ 6. Адаптивна радіація
§ 7. Життєві форми рослинних і тваринних організмів як адаптації до середовища мешкання
§ 8. Екологічна ніша як наслідок адаптацій до існування в екосистемі
§ 9. Симбіоз та його форми
§ 10. Спряжена еволюція (коеволюція) та коадаптація
§ 11. Способи терморегуляції організмів
§ 12. Основні середовища існування та адаптації до них організмів
§ 13. Організм як середовище існування. Взаємовигідне співіснування організмів
§ 14. Поширення паразитизму поміж різних груп організмів
§ 15. Адаптивні біологічні ритми біологічних систем
Практична робота. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування
Індивідуальні завдання.«Дослідження Гаузе», «Кораблі пустелі», «Мурахи й комахоїдна рослина»
Самоконтроль рівня навчальних досягнень.«Адаптації»
Тема 6. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
З історії відкриттів
§ 16. Поняття про здоров’я
§ 17. Поняття хвороби
§ 18. Сучасний прогрес у боротьбі з хворобами
§ 19. Імунітет і його типи
§ 20. Імунотерапія та її значення
§ 21. Негативний вплив тютюнопаління, алкоголю та наркотиків
§ 22. Стрес та його біологічне значення
§ 23. Здоровий спосіб життя
Практична робота. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань
Навчальний проект. Особиста програма зміцнення здоров’я
Індивідуальні завдання. «Сучасна терапія онкологічних захворювань», «Малярія»
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Біологічні основи здорового способу життя»
Тема 7. ЕКОЛОГІЯ
З історії відкриттів
§ 24. Екологія як наука
§ 25. Екологічні чинники
§ 26. Поняття популяції
§ 27. Поняття екосистеми
§ 28. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах
§ 29. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем
§ 30. Агроценози, їхня структура та особливості функціонування
Проект. Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних)
§ 31. Біосфера як глобальна екосистема
§ 32. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери
§ 33. Вчення Володимира Вернадського про біосферу та ноосферу
Індивідуальні завдання. «Корабельний черв’як», «Біоми України»
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. 
Екологія
Тема 8. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
З історії відкриттів
§ 34. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні
§ 35. Забруднення довкілля, його види та критерії
§ 36. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона
§ 37. Антропічний вплив на гідросферу. Охорона водойм
§ 38. Антропічний вплив та охорона ґрунтів
§ 39. Антропічний вплив на біорізноманіття
§ 40. Екологічна політика в Україні
§ 41. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства
Практична робота. Оцінка екологічного стану свого регіону
Індивідуальне завдання. «Перспективи вироблення біогазу»
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Сталий розвиток та раціональне природокористування»
Тема 9. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕДИЦИНІ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
З історії відкриттів
§ 42. Завдання та методи сучасної селекції рослин, тварин і мікроорганізмів
§ 43. Значення праць М. І. Вавилова для розвитку селекції
§ 44. Сучасна біотехнологія та її основні напрями
§ 45. Генетична інженерія в сучасній селекції
§ 46. Роль біологічних досліджень у розвитку медицини 
§ 47. Генетична інженерія людини
§ 48. Досягнення клітинної інженерії
§ 49. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм і біологічний захист
Проект
§ 50. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації
§ 51. Роль біології в розвитку людства
Індивідуальні завдання. «Перепрограмування клітин», «ГМО»
Самоконтроль рівня навчальних досягнень.
«Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»
Предметний покажчик

17-06-2019, 17:24 1 225