Українська мова Тушніцка 10 клас (навчання польською мовою) Нова програма

Українська мова Тушніцка 10 клас (навчання польською мовою) Нова програма

Название учебника: Українська мова Тушніцка 10 клас (навчання польською мовою) Нова програма
 
Автор: Тушніцка Н. М., Пилип М. Б.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: польский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Повноцінне функціонування української мови – запорука європейського розвитку держави
§ 2. Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм
§ 3. Лексична норма. Лексична помилка. Лексичне значення слів. Слово і контекст, залежність значення слова від контексту
ЛЕКСИЧНА НОРМА
§ 4. Уживання слів відповідно до їхнього лексичного значення, стилю і жанру мовлення. Слововживання і вибір слова, лексична сполучуваність
§ 5. Слова власне українські та запозичені
§ 6. Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми, пароніми
§ 7. Словники й довідкова література. Електронні словники. Особливості та складнощі перекладу
§ 8. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності
ОРФОЕПІЧНА НОРМА
§ 9. Основні правила вимови голосних і приголосних звуків
§ 10. Наголос. Основні правила наголошування слів в українській мові
§ 11. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії. Ненаголошені е, и в корені слова
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА
§ 12. Апостроф. Позначення м’якості приголосних
§ 13. Чергування голосних і приголосних звуків в українській мові. Зміни приголосних при їх збігові
§ 14. Чергування у/в, і/й як засіб милозвучності. Спрощення приголосних. Подвоєння букв
§ 15. Правопис префіксів і суфіксів. Уживання великої літери
§ 16. Правила переносу слів. Написання складних слів. Написання слів іншомовного походження
§ 17. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників. Складні випадки відмінювання іменників
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА
§ 18. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Творення і вживання вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Прикметники, що перейшли в іменники
§ 19. Числівник. Складні випадки відмінювання числівників. Узгодження числівника з іменником. Уживання числівників на позначення часу і дат 
§ 20. Займенник. Уживання займенників у тексті
§ 21. Дієслово. Дієвідмінювання дієслів. Творення видових пар, часових форм дієслів. Дієприслівник і дієприкметник. Активні та пасивні дієприкметники
§ 22. Прислівник. Ступені порівняння прислівників
§ 23. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка
СИНТАКСИЧНА НОРМА
§ 24. Складні випадки синтаксичного узгодження й керування
§ 25. Уживання прийменників в(у), на, при, по, за, із, за, похідних сполучників
§ 26. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка
§ 27. Пасивні конструкції з формою на -но, -то, на -ся
§ 28. Односкладні речення. Порядок слів у реченні. Прості ускладнені речення
§ 29. Складне речення з сурядним і підрядним зв’язком
§ 30. Безсполучникове складне речення й розділові знаки в ньому
§ 31. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку
§ 32. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою і в діалозі
§ 33. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА
§ 34. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями, однорідними членами. Узагальнювальне слово при однорідних членах
§ 35. Розділові знаки в реченнях із відокремленими членами
§ 36. Розділові знаки в реченнях із вставними словами й реченнями. Кома після вигуків, стверджувальних і заперечувальних слів
§ 37. Розділові знаки в складному реченні
§ 38. Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів
СТИЛІСТИЧНА НОРМА
§ 39. Стилістичні особливості слів іншомовного походження. Стилістичне забарвлення лексики
§ 40. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика
§ 41. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики
§ 42. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів
§ 43. Стилістичні особливості морфологічних засобів мови
Тема 1. Письмовий відгук про твір мистецтва
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Тема 2. Письмовий переказ із творчим завданням
Тема 3. Особливості національного мовленнєвого етикету
Тема 4. Твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі
Тема 5. Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки
Тема 6. Як писати есе
Тема 7. Розгорнуте повідомлення в публіцистичному стилі

6-07-2018, 15:00 553