Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма

Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма

Название учебника: Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма
 
Автор: Заболотний О. В., Заболотний В. В.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА
§ 2. Засоби мовного вираження промови. Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні
§ 3. Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення)
§ 4. Риторичні фігури (риторичне запитання, звернення, порівняння)
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА
§ 5. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників
§ 6. Ступені порівняння прикметників. Прикметникові суфікси та префікси зі значенням суб’єктивної оцінки
§ 7. Прислівник. Ступені порівняння
§ 8. Відмінювання числівників
§ 9. Узгодження числівника з іменником
§ 10. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту із числівниками
§ 11. Дієслово, дієслівні форми
§ 12. Словозміна дієслів
§ 13. Активні й пасивні дієприкметники
СИНТАКСИЧНА НОРМА
§ 14. Поняття синтаксичної норми. Складні випадки синтаксичного узгодження
§ 15. Складні випадки й варіанти синтаксичного керування
§ 16. Словосполучення з прийменниками
§ 17. Розвиток мовлення. Твір-розповідь про досягнення людини
§ 18. Граматичний зв’язок підмета й присудка
§ 19. Синтаксичні конструкції з формою на -но, то. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся
§ 20. Порядок слів у реченні
§ 21. Односкладні й неповні речення
§ 22. Розвиток мовлення. Есе про ціннісне ставлення до життя
§ 23. Прості речення, ускладнені звертаннями, вставними словами (сполученнями слів) та однорідними членами речення
§ 24. Прості речення, ускладнені відокремленими членами
§ 25. Розвиток мовлення. Письмовий переказ тексту із творчим завданням
§ 26. Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА
§ 27. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком та в неповному реченні
§ 28. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 29. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами речення
§ 30. Розвиток мовлення. Есе на художньо-естетичну тему
§ 31. Розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими означеннями та прикладками
§ 32. Розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими обставинами та додатками
§ 33. Розділові знаки в складносурядному реченні
§ 34. Розвиток мовлення. Відгук про твір мистецтва
§ 35. Розділові знаки в складнопідрядному реченні
§ 36. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
§ 37. Розділові знаки в реченні з прямою мовою
СТИЛІСТИЧНА НОРМА
§ 38. Стилістичні особливості засобів лексикології
§ 39. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна та розмовна лексика. Оцінна лексика
§ 40. Стилістичне забарвлення фразеологізмів
§ 41. Стилістичні особливості засобів словотвору
§ 42. Стилістичні особливості частин мови
§ 43. Уживання синтаксичних одиниць у різних стилях
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА
§ 44. Інформаційні мовленнєві жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)
§ 45. Діалогічні мовленнєві жанри (бесіда, телефонна розмова)
§ 46. Діалогічні мовленнєві жанри (листування)
§ 47. Оцінювальні мовленнєві жанри (похвала, осуд, характеристика, рецензія)
§ 48. Етикетні мовленнєві жанри (привітання, вибачення)
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
ДОДАТКИ
Додаток 1. Відповіді до тестових завдань
Додаток 2. Узагальнювальні таблиці
Додаток 3. Словник наголосів
Додаток 4. Фразеологічні синоніми й антоніми
Додаток 5. Поширені помилки слововживання
Додаток 6. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань

13-06-2019, 13:23 4 027