Українська мова Заболотний 11 клас з навчанням російською мовою Нова програма

Українська мова Заболотний 11 клас з навчанням російською мовою Нова програма

Название учебника: Українська мова Заболотний 11 клас з навчанням російською мовою Нова програма
 
Автор: Заболотний О. В., Заболотний В. В.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 208
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І СТИЛІСТИКА
ТОЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ
§ 1. Поняття точності мовлення. Умови досягнення точності мовлення
§ 2. Точність у використанні синонімів, омонімів, паронімів і багатозначних слів
§ 3. Точність у використанні слів іншомовного походження, архаїзмів, неологізмів, фразеологізмів
§ 4. Точність у використанні термінів та професіоналізмів
§ 5. Уживання слів у властивому їм значенні
ЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ
§ 6. Умови логічності висловлення
§ 7. Абзац як засіб логічної організації висловлення
§ 8. Службові та вставні слова як засіб дотримання логічності
§ 9. Логічність побудови тексту
§ 10. Вимоги до логічності мовлення в різних стилях
ЧИСТОТА МОВЛЕННЯ
§ 11. Чистота мовлення й загальна культура людини
§ 12. Використання в мовленні слів іншомовного походження
§ 13. Використання в мовленні лексики обмеженого вживання
БАГАТСТВО МОВЛЕННЯ
§ 14. Багатство мови і мовлення
§ 15. Фразеологічне багатство української мови
§ 16. Ресурси збагачення мовлення
§ 17. Синонімія
§ 18. Вираження багатства мовлення в різних стилях
ВИРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ
§ 19. Фонетичні засоби виразності мовлення
§ 20. Невербальні засоби мовлення
§ 21. Вимоги до виразності мовлення в різних стилях
ДОРЕЧНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ
§ 22. Стильова доречність і мовленнєва ситуація
§ 23. Функціональні та експресивні засоби мови
ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ
§ 24. Риторика як наука. Етапи ораторської діяльності
§ 25. Підготовка до публічного виступу
§ 26. Структурування ораторської промови
§ 27. Способи подання матеріалу
§ 28. Мовне оформлення висловлення
§ 29. Способи запам’ятовування промови
§ З0. Виступ з ораторською промовою
 
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ
§ 31. Фонетика. Орфоепія
§ 32. Правопис
§ 33. Типи словників. Лексикологія. Фразеологія
§ 34. Будова слова. Словотвір
§ 35. Правопис
§ 36. Морфологія
§ 37. Правопис
§ 38. Словосполучення і речення. Члени речення
§ 39. Просте ускладнене речення
§ 40. Складне речення
УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
ТЕМА 1. Діалог-дискусія. Діалог-полеміка.
Діалог - обмін думками
ТЕМА 2. Переказ-переклад
ТЕМА 3. Стаття (проблемна)
ТЕМА 4. Усний докладний переказ прослуханого висловлення
ТЕМА 5. Письмовий твір про досягнення людини
ТЕМА 6. Усний переказ тексту з творчим завданням
ТЕМА 7. Резюме
ТЕМА 8. Звіт про виконану роботу
ТЕМА 9. Усний стислий переказ прослуханого висловлення
ТЕМА 10. План-конспект виступу
ТЕМА 11. Усний виступ публіцистичного характеру
ТЕМА 12. Виступ під час дискусії (підготовлений)
ТЕМА 13. Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору.
Виступ під час дискусії (непідготовлений).
Відповіді на запитання під час дискусії
ТЕМА 14. Бесіда, усне розгорнуте повідомлення за попередньо складеними тезами
ТЕМА 15. Письмовий твір про ціннісне ставлення до життя
ТЕМА 16. Синхронний переклад озвученого тексту
ДОДАТКИ
Додаток 1. Узагальнювальні таблиці
Додаток 2. Словник наголосів
Додаток 3. Фразеологічні синоніми
Додаток 4. Поширені помилки слововживання
Додаток 5. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань

10-06-2019, 15:23 630