Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма

Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма

Название учебника: Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма
 
Автор: Бабич Н. Д., Фонарюк Т. І.,Морараш А. К.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: румынский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості
§ 2. Норми літературної мови. Одиниці мови
§ 3. Основні правила української вимови (орфоепічні норми мови). Звуки мовлення. Алфавіт. Склад. Основні правила переносу слів з рядка в рядок
§ 4. Наголос
§ 5. Орфографічні норми. Складні випадки правопису ненаголошених голосних у коренях слів
§ 6. Способи позначення на письмі м’яких приголосних звуків, роздільної вимови звуків
§ 7. Основні випадки чергування [у] – [в], [і] – [й]
§ 8. Написання слів іншомовного походження
§ 9. Стилістичні засоби фонетики (фоностилістика)
§ 10. Морфемна будова слова
§ 11. Основні способи словотворення в сучасній українській мові
§ 12. Словотвір повнозначних частин мови
§ 13. Стилістичні можливості словотворчих засобів української мови
§ 14. Лексикологія
§ 15. Змістові відношення між словами
§ 16. Власне українські та запозичені слова
§ 17. Склад української лексики з погляду її стилістичного використання
§ 18. Фразеологічна і стилістична норми
§ 19. Стилістичні можливості лексики і фразеології
§ 20. Іменник
§ 21. Словозміна іменників
§ 22. Написання і відмінювання імен, прізвищ і по батькові
§ 23. Правопис складних іменників
§ 24. Вживання великої букви і лапок у власних назвах
§ 25. Прикметник
§ 26. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 27. Правопис складних прикметників
§ 28. Числівник
§ 29. Займенник
§ 30. Дієслово
§ 31. Спосіб дієслів. Дієвідміна дієслова
§ 32. Дієприкметник і дієприслівник як особливі (неособові) форми дієслова
§ 33. Прислівник
§ 34. Правопис прислівників
§ 35. Прийменник
§ 36. Сполучник
§ 37. Частка
§ 38. Вигук
§ 39. Стилістичні засоби морфології
§ 40. Словосполучення і речення
§ 41. Просте речення. Головні члени речення
§ 42. Другорядні члени речення
§ 43. Односкладні речення. Повні і неповні речення
§ 44. Речення з однорідними членами
§ 45. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 46. Відокремлені члени речення
§ 47. Конструкції з чужим мовленням
§ 48. Складносурядне речення
§ 49. Складнопідрядне речення
§ 50. Безсполучникове складне речення
§ 51. Складні речення з різними типами зв’язку між структурними частинами
§ 52. Текст. Типи зв’язного мовлення
ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

6-07-2018, 15:09 604