Угорська мова (профільний рівень) Браун 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма

Угорська мова (профільний рівень) Браун 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма

Название учебника: Угорська мова (профільний рівень) Браун 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма
 
Автор: Браун Є. Л., Зикань Х. І., Ковач-Буркуш Є. С.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: венгерский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
KOMMUNIKÁLJUNK
STILISZTIKA
A stílus mint nyelvi jelenség
A stílus szó jelentései
A stilisztika tudománya
Stílusérték. Állandó és alkalmi stílusérték
Az adekvát és inadekvát stílus
A tömegkommunikáció
Összefoglaló kérdések és feladatok
NYELVI SZINTEK, A NYELV GRAMMATIKAI JELLEMZŐI
HANGTAN
A fonéma
Beszédhangjaink, a magyar nyelv hangállománya
A beszédhangok osztályozása
A magánhangzók rendszere
A mássalhangzók rendszere
A beszédhangok kapcsolódása
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltérései
SZÓALAKTAN
A szóelemek (morfémák
Tőtípusok
A toldalékok típusai
A szófaj fogalma, a szófaji rendszerezés elvei
A szófaji rendszer
Alapszófajok. Viszonyszók. Mondatszók
Alapszófajok
Az ige jelentése és alakja
Névszók
A főnév
A melléknév
A számnév
A névmások
Az igenevek
A határozószó
A viszonyszók
A mondatszók
A SZÓSZERKEZETEK (szintagmák
A szószerkezetek fajtái és típusai
MONDATRÉSZEK
Főmondatrészek
Az alany és az állítmány
Bővítmények
A tárgy
A határozók
A jelzők
MONDATTAN
A mondatok fajtái a beszélő szándéka szerint
A mondatok logikai minőség szerinti osztályozása
A mondatok fajtái szerkezetük és tagolódásuk szerint
Az egyszerű mondat
Az összetett mondat
Összefoglaló kérdések és feladatok
STILISZTIKAI ALAPISMERETEK
Stílusárnyalatok
A stílusrétegek
A szónoki beszéd részei
Érvelés, megvitatás, vita
A cáfolat
A nyelvi szintek stílusalakító tulajdonságai
A hangszimbolika
A szavak stilisztikája
A szófajok szerepe a stílushatásban
Grammatikai kapcsolóelemek
A szószerkezetek szintjén
A mondatok szintjén
A szöveg szintjén
A szókép
Az alakzat
A hangalakzat
A mondatalakzat és a gondolatalakzat
JELENTÉSTAN
A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek
A hangalak és jelentés viszonya
Motivált és motiválatlan szavak
A hangalak és jelentés összefüggései szerinti csoportosítás
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati köre
A mondat jelentése
A szövegjelentés
A szórend jelentésváltozatai
Összefoglaló kérdések és feladatok
HELYESÍRÁSI ISMERETEK
A magyar helyesírás alapelvei
A kiejtés elve
A szóelemzés elve
A hagyomány elve
Az egyszerűsítés elve
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója
Szövegelemzési gyakorlatok
Az egybeírás és a különírás
A kis és a nagy kezdőbetűk
Az idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok használata
Összefoglaló kérdések és feladatok
A SZÖVEG
A szöveg fogalma, általános jellemzői
A szövegösszetartó elemek
A cím és a bevezető szövegmondatok
A szöveg makroszerkezete
A szöveg mikroszerkezete
A szöveg jelentése
Szövegtípusok
Az írásbeli és szóbeli nyelvi közlés
SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS

6-07-2018, 15:08 488