Українська мова Тущніцка 5 клас з навчанням польською мовою

Українська мова Тущніцка 5 клас з навчанням польською мовою

Название учебника: Українська мова Тущніцка 5 клас з навчанням польською мовою
 
Автор: Тушніцка Н. М., Пилип М. Б.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: польский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова в Україні
§ 2. Загальне уявлення про мову та мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо. Ситуація спілкування
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
§ 3. Частини мови
§ 4. Повторення вивчених правил
ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ
§ 5. Текст, його ознаки
ПИСЬМО. ДОКЛАДНИЙ ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-ОПИСУ ПРЕДМЕТА
§ 6. Стилі мовлення
§ 7. Типи мовлення. Особливості будови розповіді
ГОВОРІННЯ. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ІЗ ПОЄДНАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
§ 8. Словосполучення. Будова словосполучення
§ 9. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
ГОВОРІННЯ. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРЕДМЕТА
§ 10. Головні члени речення: підмет і присудок. Тире між підметом і присудком
§ 11. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина
ПИСЬМО. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИНИ
§ 12. Речення з однорідними членами. Розділові знаки в реченні з однорідними членами
§ 13. Речення із звертанням. Розділові знаки при звертанні (повторення). Речення із вставними словами. Розділові знаки при вставних словах
§ 14. Складне речення з різними видами зв’язку
§ 15. Пряма мова. Діалог
ГОВОРІННЯ. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ "СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ”

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ
§ 16. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки. Приголосні дзвінкі та глухі, тверді й м’які
§ 17. Правила вживання м’якого знака (знака м’якшення)
§ 18. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї
§ 19. Правила вживання апострофа
ПИСЬМО. ТВІР-РОЗПОВІДЬ НА ОСНОВІ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
§ 20. Голосні звуки, вимова й позначення їх на письмі
§ 21. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником
§ 22. Буквосполучення йо, ьо
§ 23. Подвоєні букви на позначення збігу та подовження однакових приголосних звуків
ГОВОРІННЯ. УСНА РОЗПОВІДЬ НА ОСНОВІ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
§ 24. Склад. Основні правила переносу слів. Наголос. Ознайомлення зі словником наголосів
§ 25. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Дзвінкі та глухі приголосні
§ 26. Спрощення у групах приголосних
ПИСЬМО. ТВІР-ОПОВІДАННЯ ПРО ВИПАДОК ІЗ ЖИТТЯ
§ 27. Фонетичний розбір слова
§ 28. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – зі – із. Виявлення та усунення порушень милозвучності мови
§ 29. Написання та вимова слів іншомовного походження
ПИСЬМО. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ "ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ”
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
§ 30. Спільнокореневі слова і форми слова
§ 31. Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі частини слова
ГОВОРІННЯ. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ТВАРИНИ
§ 32. Вимова і написання префіксів з-, с-, роз-, без-
§ 33. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ "БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ”
ПИСЬМО. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ТВАРИНИ
СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ
§ 34. Похідні та непохідні слова. Словотвірна основа та словотворчий засіб
§ 35. Основні способи словотворення в українській мові

ГОВОРІННЯ. УСНИЙ РОЗДУМ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ЖИТТЄВИМ ДОСВІДОМ ДИТИНИ
§ 36. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів
§ 37. Чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні
ПИСЬМО. ПИСЬМОВИЙ РОЗДУМ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ЖИТТЄВИМ ДОСВІДОМ ДИТИНИ
§ 38. Зміни приголосних при творенні слів
§ 39. Творення і правопис складних слів
ПИСЬМО. ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ
§ 40. Творення і правопис складноскорочених слів
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ "СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ”
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ
Фонетика. Орфоепія. ОРФОГРАФІЯ
Будова слова. Словотвір. Орфографія
Синтаксис. Пунктуація
Лист. Адреса. Електронне повідомлення, електронний лист
Тест. Читання художнього тексту (мовчки)
Тест. читання тексту (мовчки)
Робота над текстом для аудіювання
НАВЧАЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ
Складне речення. Речення з прямою мовою. Діалог
ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ
Правописні теми розділу
Чергування голосних і приголосних. Правопис
Словотвір. Орфографія
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
ПАМ’ЯТКИ
ПОРАДИ
ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОЗУМОВИХ ДІЙ
ОРФОГРАМИ
ТЕКСТИ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ І ЧИТАННЯ МОВЧКИ
ТЕКСТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ
СЛОВНИЧОК ПРАВИЛЬНОЇ ВИМОВИ (ОРФОЕПІЧНИЙ)
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

27-06-2018, 14:56 565