Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Єрмоленко 5 клас

Українська мова Єрмоленко 5 клас

27.06.2018 - 14:39 1 897 0
Українська мова Єрмоленко 5 клас
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.

ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО
§ 2. Усні й письмові висловлювання. Аудіювання, читання, говоріння, письмо
§ 3. Текст. Основні ознаки тексту
§ 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту
§ 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення
§ 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови
Завдання для самоперевірки

ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 7. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення)
§ 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник
§ 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
§ 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів
§ 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів
§ 12. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів
§ 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)
Завдання для самоперевірки

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
§ 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова
§ 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова
§ 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)
§ 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-
§ 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, п р і-
Завдання для самоперевірки

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки
§ 20. Приголосні тверді й м’які
§ 21. Дзвінкі й глухі приголосні
§ 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і г
§ 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв е, ї, ю, я.та щ
§ 24. Склад. Основні правила переносу слів
§ 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка
§ 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів
§ 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
§ 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично),
її умовне позначення
§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
§ З0. Спрощення в групах приголосних
§ 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]
§ 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і]
§ 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, иі, щ та г, к, х у коренях слів
§ 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 11 І- 11' І- И - [ж], [ч], [ш] - [з], |п'|. | е ' |
§ 35. Основні випадки чергування у -в , і-й , з - і з - з і
§ 36. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака
§ 37. Правила вживання апострофа
Завдання для самоперевірки

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ
§ 38. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні
§ 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)
§ 40. Речення з одним головним членом
§ 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина
§ 42. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення
§ 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами
§ 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)
§ 45. Вставні слова та сполучення слів
§ 46. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
§ 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
§ 48. Діалог. Тире при діалозі
Завдання для самоперевірки

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ
§ 49. Лексикологія
§ 50. Будова слова й орфографія
§ 51. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія
§ 52. Синтаксис і пунктуація

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ
§ 53. Спілкування — важлива складова культури людини
§ 54. Діалогічне й монологічне спілкування
§ 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум. Особливості будови висловлювань. Особливості будови розповіді,
опису й елементарного роздуму
§ 56. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом
§ 57. Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини
§ 58. Усний та письмовий докладні перекази тексту розповідного характеру з елементами роздуму
§ 59. Письмовий художній твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають
тексту емоційного забарвлення й виразності. Аналіз твору-опису
§ 60. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно
складеним планом. Аналіз письмового твору
§ 61. Есе про красу й милозвучність української мови
§ 62. Ділові папери. Листування офіційне та неофіційне. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

Додатки

Додаток 1. З орфоепічного словника
Додаток 2. Зі словника наголосів
Додаток 3. Зі словника омонімів
Додаток 4. Зі словника паронімів
Додаток 5. Відповіді на загадки, ребуси, кросворди
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Єрмоленко 5 клас.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?