Українська мова Єрмоленко 5 клас

Українська мова Єрмоленко 5 клас

Название учебника: Українська мова Єрмоленко 5 клас
 
Автор: Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.

ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО
§ 2. Усні й письмові висловлювання. Аудіювання, читання, говоріння, письмо
§ 3. Текст. Основні ознаки тексту
§ 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту
§ 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення
§ 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови
Завдання для самоперевірки

ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 7. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення)
§ 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник
§ 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
§ 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів
§ 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів
§ 12. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів
§ 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)
Завдання для самоперевірки

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
§ 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова
§ 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова
§ 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)
§ 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-
§ 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, п р і-
Завдання для самоперевірки

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки
§ 20. Приголосні тверді й м’які
§ 21. Дзвінкі й глухі приголосні
§ 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і г
§ 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв е, ї, ю, я.та щ
§ 24. Склад. Основні правила переносу слів
§ 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка
§ 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів
§ 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
§ 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично),
її умовне позначення
§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
§ З0. Спрощення в групах приголосних
§ 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]
§ 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і]
§ 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, иі, щ та г, к, х у коренях слів
§ 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 11 І- 11' І- И - [ж], [ч], [ш] - [з], |п'|. | е ' |
§ 35. Основні випадки чергування у -в , і-й , з - і з - з і
§ 36. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака
§ 37. Правила вживання апострофа
Завдання для самоперевірки

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ
§ 38. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні
§ 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)
§ 40. Речення з одним головним членом
§ 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина
§ 42. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення
§ 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами
§ 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)
§ 45. Вставні слова та сполучення слів
§ 46. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
§ 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
§ 48. Діалог. Тире при діалозі
Завдання для самоперевірки

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ
§ 49. Лексикологія
§ 50. Будова слова й орфографія
§ 51. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія
§ 52. Синтаксис і пунктуація

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ
§ 53. Спілкування — важлива складова культури людини
§ 54. Діалогічне й монологічне спілкування
§ 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум. Особливості будови висловлювань. Особливості будови розповіді,
опису й елементарного роздуму
§ 56. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом
§ 57. Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини
§ 58. Усний та письмовий докладні перекази тексту розповідного характеру з елементами роздуму
§ 59. Письмовий художній твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають
тексту емоційного забарвлення й виразності. Аналіз твору-опису
§ 60. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно
складеним планом. Аналіз письмового твору
§ 61. Есе про красу й милозвучність української мови
§ 62. Ділові папери. Листування офіційне та неофіційне. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

Додатки

Додаток 1. З орфоепічного словника
Додаток 2. Зі словника наголосів
Додаток 3. Зі словника омонімів
Додаток 4. Зі словника паронімів
Додаток 5. Відповіді на загадки, ребуси, кросворди

27-06-2018, 14:39 1 272