Фізика 7 клас Пістун

Фізика 7 клас Пістун
Название учебника: Фізика 7 клас
 
Автор: Пістун П. Ф., Добровольський В. В.
 
Издательство: Навчальна книга - Богдан
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 220
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

Дорогі друзі! 

Розділ І. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

§1. Що вивчає фізика 
§2. Як вивчають явища природи 
§3. Зв’язок фізики з іншими науками 
§4. Фізика й оточуючий світ 
§5. Видатні вчені-фізики 
§6. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин 
§7. Вимірювання фізичних величин 
§8. Точність вимірювань 
Визначення ціни поділки вимірювального приладу. Вимірювання об’єму 
 Визначення розмірів малих тіл різними способами 

§9. Зв’язок між фізичними величинами. Фізичні теорії 
§10. Початкові відомості про будову речовини. Атоми й молекули 
§11* . Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їхнє дослідне обґрунтування 

Розділ II. Механічний рух

§12. Механічний рух та його види 
§13. Відносність механічного руху. Тіло відліку 
§14. Матеріальна точка. Система відліку 
§15. Траєкторія. Шлях. Переміщення 
§16. Рівномірний прямолінійний рух та його швидкість 
§17. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху 
§18. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість 
§19*. Рівноприскорений рух. Прискорення 
§20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу 
Визначення періоду обертання, частоти та швидкості руху по колу 
§21. Коливальний рух. Маятники
Дослідження коливань математичного маятника 

Розділ III. Взаємодія тіл. Сила

§22. Явище інерції 
§23. Інертність тіла. Маса 
§24. Вимірювання маси 
Вимірювання маси тіл на важільних терезах 
§25. Густина речовин 
Визначення густини речовин твердих тіл і рідин 
§26. Сила 
§27. Вимірювання сили 
§28. Сила пружності. Закон Гука 
Градуювання шкали динамометра і вимірювання сили 
§29. Додавання сил. Рівнодійна 
§30. Сила тяжіння 
§31. Вага тіла. Невагомість 
§32. Сила тертя 
Визначення коефіцієнта тертя ковзання 
§33. Тиск твердих тіл 
§34. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля 
§35. Тиск у нерухомих рідинах і газах 
§36. Сполучені посудини 
§37. Атмосферний тиск 
§38. Манометри і насоси 
§39. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда 
§40. Плавання суден. Повітроплавання 
З’ясування умов плавання тіл 

Розділ IV. Механічна робота та енергія

§41. Механічна робота 
§42. Потужність 
§43. Механічна енергія та її види 
§44. Закон збереження енергії в механіці 
§45. Прості механізми 
§46. Умова рівноваги важеля 
Вивчення умови рівноваги важеля 
§47. Застосування правила рівноваги важеля до блока. «Золоте правило» механіки 
§48. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів 
Визначення ККД похилої площини 

Правила техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт у фізичному кабінеті
Міжнародна система одиниць (СІ) 
Відповіді до деяких задач 
Алфавітний покажчик


21-08-2015, 10:06 1 382