Розділи

Географія Масляк 8 клас 2021

24.05.2021 - 13:17 554 0
Географія Масляк 8 клас 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
§1 Географія України як наукова дисципліна та шкільний предмет
§2 Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження території та населення України
Розділ I. Основи картографії, геодезії та топографії
Тема 1. Зображення України на картографічних творах. Джерела для створення географічних карт
§3 Зображення України на картографічних творах минулого та сучасності
§4 Створення географічних карт. Дистанційне зондування Землі
Тема 2. Основи картографії
§5 Карта та інші геозображення
§6 Елементи карти: картографічне зображення, математична основа, легенда, допоміжне оснащення, додаткові дані
§7 Картографічні проєкції
Практична робота 1. Визначення проєкцій за картографічною сіткою (за рисунком паралелей і меридіанів)
§8 Елементи змісту карти
Практична робота 2. Визначення способів зображення об’єктів на тематичних картах
Дослідження
Тема 3. Введення в геодезію та основи топографії
§9 Фігура та розміри Землі. Поняття про геодезію
§10 Топографічна карта і план
§11 Системи координат на топографічних картах. Визначення географічних та прямокутних координат точок на карті
§12 Розграфлення і номенклатура топографічних карт. Кути орієнтування
§13 Схема взаємного положення меридіанів. Залежність між азимутами і дирекційним кутом. Вимірювання кутів орієнтування на топографічній карті
§14 Зображення рельєфу на топографічних картах
§15 Розв’язання задач на карті за допомогою горизонталей
Практична робота 3. Визначення азимутів і дирекційних кутів, румбів, географічних і прямокутних координат, крутизни схилів, абсолютних та відносних висот точок за топографічною картою
§16 Читання та практичне використання топографічних карт
Дослідження. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування
Розділ II. Географічний простір України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§17 Політична карта світу, основні етапи її формування та елементи
§18 Державна територія та географічне положення України
§19 Державні кордони та розміри території України
Практична робота 4. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кіло-
метрах
Дослідження. Порівняльна оцінка фізико-географічного положення України та інших країн світу (2—3 на вибір учителя/учительки)
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України
§20 Формування території України та зміни її кордонів
§21 Сучасний адміністративно-територіальний устрій України
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§22 Міжнародна система відліку часу
§23 Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу та в Україні
Практична робота 5. Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу
Дослідження. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським
Розділ III. Природні умови і ресурси України
Тема 1. Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф та мінеральні ресурси України
§24 Тектонічна та геологічна карти України. Геологічне літочислення
§25 Геолого-геоморфологічні дослідження території України та їх наукове значення
§26 Вплив зовнішніх та внутрішніх процесів на формування рельєфу
§27 Дослідження рельєфу України. Вплив рельєфу на діяльність людини. Форми техногенного рельєфу
§28 Мінеральні ресурси України
Практична робота 6. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) взаємозв’язків між тектонічними структурами і формами рельєфу, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України
§29 Географія паливних ресурсів України
§30 Географія рудних і нерудних корисних копалин
Практична робота 7 (початок). Нанесення на контурну карту основних басейнів, районів та родовищ паливних, рудних і нерудних корисних копалин України
Дослідження
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§31 Клімат і кліматичні ресурси
§32 Повітряні маси, що впливають на територію України
§33 Кліматичні показники на території України
Практична робота 8. Визначення особливостей клімату різних регіонів України за кліматичними діаграмами
§34 Кліматична карта. Кліматичні ресурси
Практична робота 9. Визначення відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти
§35 Метеорологічна служба сьогодні. Синоптична карта
§36 Сезонні та несприятливі (стихійні) погодні умови й погодно-кліматичні явища. Прогноз погоди за даними синоптичної карти та народними прикметами
§37 Вплив погодно-кліматичних умов на діяльність людини
Дослідження (на вибір)
Тема 3. Води суходолу та водні ресурси
§38 Води суходолу
Практична робота 10. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України
§39 Вплив рельєфу та клімату на річки. Живлення і водний режим річок. Річковий стік
Практична робота 11. Розв’язування задач на визначення падіння та похилу русла, витрат води річки
§40 Озера та лимани
§41 Болота та підземні води. Водні об’єкти антропогенного походження
§42 Водні ресурси України
Дослідження (на вибір)
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§43 Умови ґрунтоутворення і карта ґрунтів
§44 Ґрунтові ресурси України
Дослідження. Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості
Тема 5. Рослинність
§45 Різноманітність рослинності та рослинних угруповань на території України
§46 Вплив людини на рослинний світ України
Дослідження. Лікарські та отруйні рослини України
Тема 6. Тваринний світ України
§47 Тваринний світ України
Дослідження. Акліматизація та реакліматизація тварин в Україні
Тема 7. Ландшафти України
§48 Ландшафт як просторово-цілісна система
План характеристики природної зони (ландшафту)
§49 Різноманітність природних та антропогенних ландшафтів
§50 Природні зони України. Зона мішаних і широколистих лісів
§51 Лісостепова зона
§52 Степова зона
§53 Дослідження, використання, значення та охорона рівнинних ландшафтів України
Практична робота 12. Складання порівняльної характеристики природних зон України (на вибір)
§54 Гірські ландшафти Українських Карпат
Дослідження (на вибір)
§55 Гірські ландшафти Кримських гір
§56 Природні умови і ресурси Чорного моря
§57 Природні умови і ресурси Азовського моря
Тема 8. Природокористування
§58 Природно-ресурсний потенціал і природно-заповідний фонд України
Практична робота 13. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України
§59 Стан довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення
Дослідження (на вибір)
§60 Українське товариство охорони природи. Екологічні заходи
§61 Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища
§62 Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля
Розділ IV. Населення України та світу
Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України
§63 Кількість населення в Україні й світі та її зміни. Демографічні процеси
Практична робота 14. Побудова та аналіз графіка зміни кількості населення в Україні та світі за певний період
§64 Статево-віковий склад населення України та світу
Практична робота 15. Аналіз та порівняння статево-вікових пірамід України та окремих країн світу (2—3 на вибір учителя/учительки)
§65 Механічний рух населення. Міграційна політика у світі та Україні
Тема 2. Розселення людей
§66 Розселення населення
§67 Міське та сільське населення
§68 Урбанізація. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста
Практична робота 16. Нанесення на контурну карту великих міст України та «світових міст»
Тема 3. Етнічний склад населення
§69 Національний склад населення України
§70 Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення
§71 Українська діаспора
§72 Матеріальна та духовна культура українського народу
Тема 4. Релігійний склад населення України та світу
§73 Релігія як явище культури. Географія релігій як наукова дисципліна. Світові та національні релігії
§74 Релігія та суспільство
§75 Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні.
Вплив релігій на національну культуру України та окремих країн світу
§76 Релігійний туризм в Україні та світі
Тема 5. Зайнятість населення
§77 Трудові ресурси у світі та Україні. Економічно активне населення
§78 Сфери економічної діяльності та зайнятість населення
Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону
План характеристики свого адміністративного регіону
Дослідження (екскурсії)
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія Масляк 8 клас 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 05.03.2024 - 07:44
Hello in.ua Webmaster. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for