Болгарська мова Гайдаржи 11 клас Нова програма

Болгарська мова Гайдаржи 11 клас Нова програма

Название учебника: Болгарська мова Гайдаржи 11 клас Нова програма
 
Автор: Гайдаржи І.С., Проданова О.І., Мілков А. М.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2019
 
Страниц: 216
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Скъпи приятели и приятелки!
§1. Текстът като основна единица на общуването. Тема и микротема. План на текста. Съдържание на текста и подтекст.
§2. Възприемане на съдържанието на текста и особеностите на неговата структура
§3-4. Стилистика. Стилистични норми в българския език. Стиловете на речта
§5. Съобщение. Съставяне на различни видове съобщения
§6. Риторика. Риториката като наука. Използване на богатството на българския език за съставяне на текстове по правилата на риториката (убеждаване на слушателите и читателите в идеите и мислите). Избор на езикови средства
Задълбочаване и систематизация на най-важните теми по морфология и правопис
§7. Използване на различни представки и наставки за съставяне на думи, които се отнасят към различни части на речта
§8-9. Именната система в българския език. Звателна форма на съществителните имена. Употреба на различните видове
местоимения
§10. Своеобразие на глаголната система в българския език. Изговор и правопис
§11. Правопис на думи, които са различни части на речта
§12-13. Видове сложни изречения. Сложно съчинени и сложно съставни изречения. Видове сложно съчинени и сложно
съставни изречения. Сложно смесени изречения
§14. Запетайка в простото и сложното изречение. Тире и двоеточие в простите и сложните изречения. Цитати
§15. Особености на употребата на препинателни знаци
§16. Използване на различни синтактични конструкции в зависимост от речевата ситуацияи целите на общуване
§17. Писане на подробен и кратък преразкази
§18. Преразказ на текст с творческа задача
§19. Познавателна ценност на прочетеното
§20. Аудиране
§21. Анализ на текста. Оценка на използваните езикови средства
§22. Четене наум
§23. Четене на текстове от различни стилове, типове и жанрове
§24. Диалози
§25. Дискусия
§26. Съчинение на морално-етична тема
§27. Превод
§28 Съставяне на конспект на прослушания текст
§29. Статия
§30. Официални документи (молба, протокол, обява, покана, разписка)

5-08-2019, 15:36 238