Українська мова Голуб 11 клас Нова програма

Українська мова Голуб 11 клас Нова програма

Название учебника: Українська мова Голуб 11 клас Нова програма
 
Автор: Голуб Н.Б., Горошкіна О.М., Новосьолова В.І.
 
Издательство: Педагогічная думка
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 232
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості
Практична риторика
§ 2. Засоби мовного вираження промови. Метафора
§ 3. Метонімія
§ 4. Роль метафори й метонімії в мовленні
§ 5. Риторичні фігури. Антитеза. Градація
§ 6. Повторення (анафора). Риторичне запитання
§ 7. Звернення. Порівняння
Повторення й узагальнення матеріалів розділу
Морфологічна норма
§ 8. Відмінкові закінчення прикметників
§ 9. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки
§ 10. Прикметники, що перейшли в іменники
§ 11. Прислівник. Ступені порівняння
§ 12. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника
§ 13. Складні випадки відмінювання числівника
§ 14. Дієслівні форми
§ 15. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини. Складні випадки словозміни дієслів
§ 16. Активні й пасивні дієприкметники
Синтаксична норма
§ 17. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка
§ 18. Складні випадки синтаксичного узгодження й керування
§ 19. Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками
§ 20. Словосполучення з прийменником по
§ 21. Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за
§ 22. Уживання похідних сполучників
§ 23. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка
§ 24. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся
§ 25. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то
§ 26. Порядок слів у реченні
§ 27. Односкладні й неповні речення
§ 28. Прості ускладнені речення. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами
§ 29. Речення з відокремленими членами
§ 30. Правила побудови складних речень
Пунктуаційна норма
§ 31. Пунктуаційна помилка
§ 32. Тире між підметом і присудком у простому реченні
§ 33. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями
§ 34. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених однорідними членами
§ 35. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями
§ 36. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими прикладками
§ 37. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими обставинами
§ 38. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених вставними словами й реченнями
§ 39. Кома в складному реченні
§ 40. Крапка з комою в складному реченні
§ 41. Двокрапка в складному реченні
§ 42. Тире в складному реченні
§ 43. Розділові знаки при прямій мові
§ 44. Пунктуаційна норма (повторення й узагальнення)
Стилістична норма
§ 45. Стилістичні помилки
§ 46. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів
§ 47. Стилістичні особливості слів іншомовного походження
§ 48. Стилістичне забарвлення лексики
§ 49. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика
§ 50. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики
§ 51. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів
§ 52. Стилістичні особливості засобів словотвору
§ 53. Стилістичні особливості частин мови
§ 54. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях
Практична риторика
§ 55. Інформаційні жанри. Представлення. Пояснення
§ 56. Інструкція. Повідомлення
§ 57. Діалогічні жанри. Бесіда. Телефонна розмова
§ 58. Листування
§ 59. Оцінювальні жанри. Похвала. Осуд
§ 60. Рецензія
§ 61. Характеристика
§ 62. Етикетні жанри. Привітання
§ 63. Вибачення
Додатки
Предметний покажчик

10-06-2019, 15:20 1 071