Українська мова Глазова 11 клас Нова програма

Українська мова Глазова 11 клас Нова програма

Название учебника: Українська мова Глазова 11 клас Нова програма
 
Автор: Глазова О. П.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
МОВНА СТІЙКІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА РИСА НАЦІОНАЛЬНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
§ 1 Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість 
Запитання і завдання для самоконтролю

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 2 Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників
§ 3 Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки
§ 4 Прислівник. Ступені порівняння прислівників
§ 5 Прикметники, що перейшли в іменники
§ 6 Числівник. Складні випадки узгодження числівників з іменниками
§ 7 Складні випадки відмінювання числівників
§ 8 Дієслово. Дієслівні форми
§ 9 Паралельні форми вираження наказового способу дієслів І та ІІ особи множини
§ 10 Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути
§ 11 Активні й пасивні дієприкметники
Запитання і завдання для самоконтролю

СИНТАКСИЧНА НОРМА
§ 12 Синтаксична помилка
§ 13 Складні випадки синтаксичного узгодження
§ 14 Складні випадки і варіанти синтаксичного керування
§ 15 Словосполучення з прийменниками в (у)
§ 16 Уживання прийменників в (у) і на з географічними назвами і просторовими іменниками
§ 17 Словосполучення з прийменниками при, за, із-за
§ 18 Словосполучення з прийменником по
§ 19 Уживання похідних сполучників
§ 20 Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка
§ 21 Пасивні конструкції з дієсловами на -ся
§ 22 Синтаксичні конструкції з дієслівними формами на -но, -то
§ 23 Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення
§ 24 Прості ускладнені речення
§ 25 Правила будови складних речень. Логічні помилки у складних реченнях
Запитання і завдання для самоконтролю

ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА
§ 26 Тире між підметом і присудком у простому реченні
§ 27 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями
§ 28 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями
§ 29 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення
§ 30 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами
§ 31 Кома і крапка з комою в складному реченні
§ 32 Двокрапка у складному реченні
§ 33 Тире у складному реченні
§ 34 Розділові знаки при прямій мові
Запитання і завдання для самоконтролю

СТИЛІСТИЧНА НОРМА
§ 35 Стилістичне використання багатозначних слів
§ 36 Стилістичне використання омонімів і паронімів
§ 37 Стилістичне використання синонімів
§ 38 Стилістичне використання антонімів
§ 39 Стилістичні особливості слів іншомовного походження
§ 40 Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика
§ 41 Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики
§ 42 Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів
§ 43 Стилістичні особливості засобів словотвору
§ 44 Стилістичні особливості частин мови
§ 45 Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях
Запитання і завдання для самоконтролю

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА
Засоби мовного вираження промови. Тропи
Метафора, її роль у мовленні
Засоби мовного вираження промови.
Риторичні фігури. Риторичне запитання, риторичне звертання
Риторичні фігури. Порівняння. Повтор
Антитеза, градація
Інформаційні жанри
Діалогічні жанри: бесіда
Діалогічні жанри: телефонна розмова
Діалогічні жанри: листування
Оцінювальні жанри: похвала, осуд
Оцінювальні жанри: характеристика
Оцінювальні жанри: рецензія
Етикетні жанри: привітання, вибачення

ДОДАТКИ

Тлумачний словничок
Словничок термінів
Словничок фразеологізмів

10-06-2019, 15:19 692