Розділи
Підручники для школи » 11 клас » Географія (профільний рівень) Масляк 11 клас Нова програма

Географія (профільний рівень) Масляк 11 клас Нова програма

10.06.2019 - 15:10 1 229 0
Географія (профільний рівень) Масляк 11 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Вступ
§1 Географія як система наук
Розділ I. Топографія з основами геодезії та картографія. Географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)
Тема 1. Топографія з основами геодезії
§2 Форма і розміри Землі (геоїд, рівнева поверхня)
§3 Топографічна карта
§4 Прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка
§5 Основні умовні позначення топографічних карт. Вимірювання на топографічній карті
§6 Державна геодезична мережа України (ДГМУ).
Практичне використання топографічних карт
Практичні роботи
Дослідження
Тема 2. Картографія
§7 Картографія як наука та її зв’язок з іншими науками
§8 Класифікація картографічних творів. Математична основа карт
§9 Сутність, чинники й види генералізації. Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. Написи на географічних картах
§10 Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти
Практичні роботи
Дослідження
Тема 3. Географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)
§11 Поява та розвиток географічних інформаційних систем (ГІС). Програмне забезпечення ГІС (комерційні та відкриті системи)
§12 Функціональні можливості ГІС. Джерела даних та організація інформації в ГІС. Введення та виведення інформації в ГІС
§13 Сфери практичного застосування ГІС. Дистанційне зондування Землі
§14 Аерофототопографічні та космічні зйомки. Види зйомок
§15 Масштаб і роздільна здатність знімків. Дешифрування знімків. Роль космічних знімків у картографії та географічних дослідженнях
Практичні роботи
Дослідження
Розділ II. Загальні закономірності географічної оболонки Землі
Тема 1. Географічні наслідки параметрів Землі як планети. Рухи Землі
§16 Рухи Землі в Сонячній системі та Всесвіті. Сонячно-земні взаємодії. Вплив Місяця на Землю. Рух Землі навколо своєї осі. Полярне стиснення Землі. Сила Коріоліса
§17 Періодичність припливів. Зміна дня і ночі. Добова ритміка в географічній оболонці. Доба — одиниця часу. Основні види часу
§18 Пояси освітленості на Землі. Визначення висоти Сонця над горизонтом та тривалості дня. Орбітальний рух Землі: основні характеристики. Географічні наслідки обертання Землі навколо Сонця
§19 Послідовність зміни пір року в Північній і Південній півкулях. Причини зміни пір року. Характеристики астрономічних весни, літа, осені, зими
Практичні роботи
Дослідження
Тема 2. Географічна оболонка Землі
§20 Склад, межі та будова географічної оболонки.
Закономірність цілісності й колообігів речовини та енергії. Закономірність ритмічності та безперервності й нерівномірності розвитку
§21 Закономірність зональності та азональності. Антропосфера. Вплив антропогенної діяльності на навколишнє середовище
Тема 3. Геологічне середовище людства
§22 Внутрішня будова Землі. Температурний режим, агрегатні стани речовин Землі. Властивості літосфери. Геологічне середовище людства
§23 Літосферні плити, їх структурні елементи. Гіпотеза А. Вегенера. Тектоніка літосферних плит. Платформи та геосинкліналі
§24 Вплив рельєфу на розселення людей. Рельєф як чинник розвитку й розташування виробництва
§25 Гірські породи. Неперервність циклу гірських порід. Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки. Вулканізм
§26 Землетруси, їх види, характеристики, негативні наслідки. Вимірювання сили землетрусів. Запобігання сейсмічним процесам
§27 Зсуви. Ресурсні властивості літосфери. Мінеральні ресурси як чинник розташування виробництва
§28 Вплив людини на літосферу. Глобальна проблема вичерпання мінеральних ресурсів
Практичні роботи
Дослідження
Тема 4. Атмосфера та системи Землі
§29 Еволюція атмосфери
§30 Тропосфера: температурний режим, тиск, вітри, вологість, опади
§31 Погода. Клімат. Кліматотвірні чинники. Карти: синоптична, кліматична та кліматичних поясів
§32 Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання, рельєфоутворення. Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та інфраструктури
§33 Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні кліматичні ресурси. Агрокліматичні ресурси
§34 Стихійні атмосферні явища. Вплив людини на стан атмосфери та кліматичні зміни на планеті. Глобальне потепління
Практичні роботи
Дослідження
Тема 5. Гідросфера та системи Землі
§35 Еволюція гідросфери. Світовий океан та його складові. Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль Світового океану у формуванні рельєфу
§36 Вплив атмосферних процесів (явищ) на Світовий океан. Роль Світового океану у формуванні глобальних і місцевих систем потоків у нижніх шарах тропосфери
§37 Ресурсний потенціал Світового океану
§38 Води суходолу, чинники їх нерівномірного розподілу. Взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу й річкової мережі
§39 Вплив геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод. Взаємозв’язок клімату й вод суходолу
§40 Прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення й виробництва. Мінеральні й термальні води. Водозабезпеченість
Практичні роботи
Дослідження
Тема 6. Біосфера та системи Землі
§41 Біосфера та її складові. Особливості поширення живих організмів на суходолі та в океанах
§42 Природні чинники формування ареалів рослин і тварин. Біологічні ресурси
§43 Гірські породи органічного походження. Роль живих організмів у формуванні ґрунтів. Вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства
§44 Природні зони. Карти ґрунтів і природних зон
Практична робота
Дослідження
Розділ III. Загальні суспільно-географічні закономірності світу
Тема 1. Світосистемний підхід у суспільній географії
§45 Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство—природа»
§46 Системоутворювальна роль географічного, економічного, інформаційного та соціокультурного просторів
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі
§47 Виникнення людства та заселення континентів. Географія людських рас. Динаміка кількості населення світу
§48 Чинники та територіальні особливості природного руху населення
§49 Типи відтворення населення. Теорія демографічного переходу. Демографічне старіння населення
§50 Структура й тривалість життя населення. Демографічна політика країн
§51 Міграції. Просторові тенденції міграційних процесів у світі
§52 Етнічний склад, конфесійна й соціальна структура, рівень освіти, якість життя населення як чинники його природного та механічного рухів. Демографічна ємність території
§53 Вплив кількості, розміщення населення, розселення, урбанізаційних та міграційних процесів, особливостей ринку праці на розвиток економіки та спеціалізацію країн і регіонів. Демографічні прогнози
Практичні роботи
Дослідження
Тема 3. Глобальна економіка
§54 Поняття «глобальна економіка». Міжнародна науково-технологічна сфера. Технологічні підвалини інформаційного поля планети
§55 Система виробництва. Роль транснаціональних корпорацій (ТНК) та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки
§56 Міжнародний ринок товарів
§57 Виробництво сільськогосподарської продукції у світі
§58 Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів і рудної сировини
§59 Виробництво транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції
§60 Виробництво текстилю, одягу, взуття. Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі
§61 Міжнародна валютно-фінансова система. Ринок інвестицій та фінансів. Інформаційне суспільство
Практичні роботи
Дослідження
Тема 4. Соціально-культурні складники світосистеми
§62 Культура: зміст і функції. Складові елементи культури. Географія культури, її основні напрями
§63 Географія мистецтва й способу життя. Географія релігій та її складові
§64 Культурні традиції населення. Матеріальні об’єкти соціально-культурної інфраструктури, особливості їх розташування
§65 Окультурені ландшафти. Географічна культура населення
Практична робота
Дослідження
Тема 5. Політична географія та геополітика
§66 Взаємозв’язок географічних і політичних складників політичної географії
§67 Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів як об’єкт дослідження політичної географії
§68 Основні напрями досліджень політичної географії. Електоральна географія
§69 Геополітика та її складові. Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили». Різновиди «сили»
Практична робота
Дослідження
Розділ IV. Суспільна географія держави (на прикладі України)
Тема 1. Українська держава
§70 Українська держава та її територія. Етнічні землі. Формування сучасної території Української держави
§71 Політико-географічне положення та політико-економічна оцінка державного кордону України
§72 Адміністративно-територіальний устрій України. Київ — столиця України
Практична робота
Дослідження
Тема 2. Населення України
§73 Кількість населення України. Відтворення населення
§74 Віковий і статевий склад населення України. Міграційні процеси в країні. Українці на світовому і регіональному ринку праці. Демографічна політика в Україні
§75 Система розселення. Міста та міські агломерації України. Уповільнення темпів урбанізації. Субурбанізація і джентрифікація
§76 Етнічний склад населення України. Етнографічне районування. Соціальна структура населення
Практичні роботи
Дослідження
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці
§77 Сучасні риси національної економіки України. Місце України в міжнародному поділі праці
§78 Конкурентні переваги України на світових ринках
§79 Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні. Імпорт енергоносіїв та енергетична безпека держави
§80 Замкнутий технологічний цикл розроблення й виробництва літаків та літальних апаратів в Україні. Автомобілебудування
§81 Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва й реалізації електронної продукції. Виробництво фармацевтичної продукції та побутової хімії
§82 Легка промисловість. Особливості національного ринку продуктів харчування
§83 Міжнародні транспортні коридори на території України. Офшорна розробка програмного забезпечення. Рекреаційний комплекс України
§84 Місце України на світовому ринку інвестицій та запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні
§85 Регіональні відмінності господарства України
Практичні роботи
Дослідження
Тема 4. Культура України
§86 Основні риси географії культури України. Регіональні особливості культури в Україні
§87 Вплив глобалізації на культуру України
Практичні роботи
Дослідження
Тема 5. Особливості політичної організації України
§88 Україна як унітарна демократична держава. Політична організація території, місцеве самоврядування і територіальні органи державної влади
§89 Загальна характеристика електоральної географії України
Дослідження
Тема 6. Суспільно-географічна характеристика своєї області
§90 Суспільно-географічна характеристика своєї області
Екскурсія на підприємство (промислове виробництво, фермерське господарство, фінансову установу, санаторій, готель тощо)
Практичні роботи
Дослідження
Розділ V. Суспільно-географічне бачення глобальних проблем людства, глобальні стратегії і прогнози
Тема 1. Глобальні проблеми людства
§91 Глобальні проблеми людства
§92 Територіальний аналіз екологічних проблем світу
§93 Проблема раціонального розвитку енергетики та використання ресурсів Світового океану
§94 Проблема забезпечення якості життя людини. Раціональне використання земельних ресурсів і виробництво продовольства
Практична робота
Дослідження
Тема 2. Глобальні стратегії розвитку
§95 Сталий розвиток, стратегія гуманізації суспільства. Середовище існування людини та його якість
§96 Сутність соціальної та прояви економічної кризи. Сутність і показники сталого економічного, екологічного та соціального розвитку
§97 Підходи до розв’язання проблеми сталого розвитку: досвід різних країн. Роль географії в забезпеченні сталого розвитку
Дослідження
Тема 3. Прогнози розвитку геопросторової будови сучасного господарства і суспільства
§98 Економічна основа сучасної світової цивілізації. Країни центру, напівпериферії та периферії
§99 Інформаційне суспільство. Ноосферна цивілізація. Геопросторові зміни. Глобальні політичні прогнози
Додатки
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія (профільний рівень) Масляк 11 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?