Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова Шевчук 10 клас Нова програма

Українська мова Шевчук 10 клас Нова програма

05.07.2018 - 12:34 2 586 0
Українська мова Шевчук 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Вступ
Теоретичний блок
Таблиця No 1 — Типи словників
Таблиця No 2 — Лінгвістичні одномовні словники
Таблиця No 3 — Спеціальні словники
Практичний блок
Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм
Теоретичний блок
Таблиця No 4 — Типи норм
Практичний блок
Лексична норма
Теоретичний блок
Таблиця No 5 — Лексичне значення слова
Таблиця No 6 — Типи переносних значень
§ 1. Омоніми
Таблиця No 7 — Типи омонімів
§ 2. Пароніми
§ 3. Синоніми
Таблиця No 8 — Різновиди синонімів
§ 4. Антоніми
Таблиця No 9 — Різновиди антонімів за сферою вживання
§ 5. Фразеологія
Таблиця No 10 — Ознаки фразеологізмів
Таблиця No 11 — Типи фразеологізмів
Практичний блок
Орфоепічна (ортоепічна) норма
Теоретичний блок
Таблиця No 12 — Предмет вивчення орфоепії
Таблиця No 13 — Вимова голосних звуків
Таблиця No 14 — Вимова приголосних звуків
Таблиця No 15 — Вимова звукосполук
Таблиця No 16 — Вимова слів іншомовного походження
§ 6. Поняття милозвучності. Чергування у/в, і/й як засіб милозвучності
Таблиця No 17 — Чергування у—в
Таблиця No 18 — Чергування і—й
Практичний блок
Таблиця No 19 — Звукові повтори
Наголос. Основні правила наголошування слів
Теоретичний блок
Таблиця No 20 — Словесний наголос
Таблиця No 21 — Нормативне наголошення іменників
Таблиця No 22 — Нормативне наголошення прикметників
Таблиця No 23 — Нормативне наголошення дієслів
Таблиця No 24 — Нормативне наголошення прислівників
Таблиця No 25 — Наголошення числівників
Таблиця No 26 — Наголошення займенників
§ 7. Слово і форморозрізнювальний наголос
Практичний блок
Орфографічна (ортографічна) норма
§ 8. Орфограма (ортограма). Орфографічна (ортографічна) помилка.
Принципи української орфографії
Теоретичний блок
Таблиця No 27 — Типи орфограм
Практичний блок
§ 9. Ненаголошені е, и в корені слова
Теоретичний блок
Таблиця No 28 — Ненаголошені е, и
Практичний блок
§ 10. Позначення м’якості приголосних звуків на письмі
Теоретичний блок
§ 11. Апостроф
Практичний блок
§ 12. Чергування голосних звуків
Теоретичний блок
Таблиця No 29 — Типи чергувань
Практичний блок
§ 13. Чергування приголосних звуків
Теоретичний блок
Таблиця No 30 — Найдавніші чергування приголосних звуків
§ 14. Зміни приголосних за словотворення
Таблиця No 31 — Зміни приголосних перед суфіксами -ськ-, -ств- за творення прикметників та іменників
Таблиця No 32 — Зміни груп приголосних -цьк-, -ськ-, -зьк-, -шк-, -зк-, -ст-, -к-, -ц-
Таблиця No 33 — Зміни приголосних за творення вищого ступеня порівняння прикметників (прислівників)
Практичний блок
§ 15. Спрощення в групах приголосних
Теоретичний блок
§ 16. Подвоєння та подовження звуків
Таблиця No 34 — Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних на межі значущих частин слова
Таблиця No 35 — Подвоєння букв на позначення подовженої вимови приголосних звуків
Практичний блок
§ 17. Правопис префіксів
Теоретичний блок
Таблиця No 36 — Префікси
§ 18. Правопис суфіксів
Таблиця No 37 — Суфікси
Практичний блок
§ 19. Уживання великої літери
Теоретичний блок
Таблиця No 38 — Власні імена
Таблиця No 39 — Прикметники, утворені від індивідуальних назв
Таблиця No 40 — Назви держав, адміністративно-територіальні назви
Таблиця No 41 — Назви установ, організацій, підприємств, партій, творчих спілок і колективів
Таблиця No 42 — Назви історичних епох і подій, знаменних дат
Таблиця No 43 — Назви посад, звань, титулів
Таблиця No 44 — Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам’яток старовини, творів мистецтва
Таблиця No 45 — Велика літера в абревіатурах
Практичний блок
§ 20. Написання складних слів
Теоретичний блок
Таблиця No 46 — Складні слова
Таблиця No 47 — Правопис складних іменників
Таблиця No 48 — Правопис складних прикметників
Таблиця No 49 — Правопис складних числівників
Таблиця No 50 — Правопис складних займенників
Таблиця No 51 — Правопис прислівників
§ 21. Правопис службових частин мови
Таблиця No 52 — Правопис прийменників
Таблиця No 53 — Правопис сполучників
Таблиця No 54 — Правопис часток
Таблиця No 55 — Частка не
Таблиця No 56 — Частка нi
Таблиця No 57 — Правопис вигуків
Практичний блок
§ 22. Правопис слів іншомовного походження
Теоретичний блок
Таблиця No 58 — Орфограми (ортограми) и—і—ї
Таблиця No 59 — Орфограми (ортограми) е—є
Таблиця No 60 — Орфограма (ортограма) — апостроф
Таблиця No 61 — Орфограма (ортограма) — знак м’якшення
Таблиця No 62 — Подвоєння літер
Практичний блок
§ 23. Прізвища і географічні назви іншомовного походження
Теоретичний блок
Таблиця No 63 — Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження
§ 24. Складні географічні назви
Таблиця No 64 — Правопис складних географічних назв
Практичний блок
§ 25. Правила перенесення слів із рядка в рядок
Теоретичний блок
Таблиця No 65 — Ортографічні правила
Таблиця No 66 — Технічні правила
Практичний блок
Морфологічна норма
§ 26. Іменник
Теоретичний блок
Таблиця No 67 — Відміни іменників
§ 27. Рід іменників
Таблиця No 68 — Категорія роду
Таблиця No 69 — Визначення роду абревіатур
§ 28. Категорія числа іменників
Таблиця No 70 — Число
Практичний блок
§ 29. Складні випадки відмінювання іменників
Теоретичний блок
Таблиця No 71 — Називний відмінок
Таблиця No 72 — Родовий відмінок
Таблиця No 73 — Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини
Таблиця No 74 — Закінчення іменників — назв діячів із суфіксами -ар, -ир, -яр та кінцевим -р у родовому та орудному відмінках
Таблиця No 75 — Закінчення іменників у родовому відмінку множини
Таблиця No 76 — Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни у давальному відмінку
Таблиця No 77 — Знахідний відмінок
Таблиця No 78 — Закінчення іменників в орудному відмінку
Таблиця No 79 — Закінчення іменників у місцевому відмінку
Таблиця No 80 — Закінчення іменників у кличному відмінку
Таблиця No 81 — Відмінювання абревіатур
Практичний блок
Практична риторика
Теоретичний блок
§ 30. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна
Таблиця No 82 — Риторика
Таблиця No 83 — Актуальність вивчення курсу «Риторика»
Практичний блок
§ 31. Мовленнєва ситуація
Теоретичний блок
Таблиця No 84 — Компоненти мовленнєвої події
Таблиця No 85 — Основні елементи мовленнєвої ситуації
Таблиця No 86 — Мовленнєва поведінка
Таблиця No 87 — Комунікативна мета
Таблиця No 88 — Мовленнєва роль спілкування
Таблиця No 89 — Як стати приємним співрозмовником
Практичний блок
Таблиця No 90 — Невербальне спілкування
§ 32. Слухання
Теоретичний блок
Таблиця No 91 — Види слухання
Таблиця No 92 — Цілі слухання
Таблиця No 93 — Алгоритм активного слухання
Таблиця No 94 — Типи слухачів
§ 33. Моделювання аудиторії
Таблиця No 95 — Закон моделювання аудиторії
§ 34. Контакт з аудиторією
Практичний блок
§ 35. Текст як одиниця спілкування
Таблиця No 96 — Види текстів
Таблиця No 97 — Жанри публічного тексту
Таблиця No 98 — Етапи підготови тексту виступу
Таблиця No 99 — Поради ораторові-початківцю
§ 36. Види читання і записування тексту
Таблиця No 100 — Види читання
Таблиця No 101 — Види записів
§ 37. План
Таблиця No 102 — Види плану
§ 38. Тези
Таблиця No 103 — Види тез
§ 39. Тематичні виписки
§ 40. Конспект
Таблиця No 104 — Види конспектів
Практичний блок
§ 41. Суперечка як вид комунікції
Таблиця No 105 — Учасники суперечки
Таблиця No 106 — Різновиди суперечки
§ 42. Дискусія
Таблиця No 107 — Етапи дискусії
§ 43. Полеміка
Таблиця No 108 — Полемічні засоби
§ 44. Диспут
Таблиця No 109 — Форми диспутів
§ 45. Дебати
Таблиця No 110 — Етапи дебатів
§ 46. Мистецтво аргументації
Таблиця No 111 — Типи доказів за формою
Таблиця No 112 — Конкретно-ситуативні аргументи
Таблиця No 113 — Як правильно перебивати опонента
Таблиця No 114 — Мета перебивання
Таблиця No 115 — Як діяти, коли вас перебивають
Таблиця No 116 — Зустрічні методи
Таблиця No 117 — Способи дебатування
Таблиця No 118 — Помилки під час дебатів
Таблиця No 119 — Види запитань
Таблиця No 120 — Мистецтво відповіді
Практичний блок
Додатки
Словник синонімів української мови
Словничок відроджуваних синонімів
Складні випадки наголошення
Неправильно — Правильно
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Шевчук 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?