Українська мова Шевчук 10 клас Нова програма

Українська мова Шевчук 10 клас Нова програма

Название учебника: Українська мова Шевчук 10 клас Нова програма
 
Автор: Шевчук С. В.
 
Издательство: Перун
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Вступ
Теоретичний блок
Таблиця No 1 — Типи словників
Таблиця No 2 — Лінгвістичні одномовні словники
Таблиця No 3 — Спеціальні словники
Практичний блок
Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм
Теоретичний блок
Таблиця No 4 — Типи норм
Практичний блок
Лексична норма
Теоретичний блок
Таблиця No 5 — Лексичне значення слова
Таблиця No 6 — Типи переносних значень
§ 1. Омоніми
Таблиця No 7 — Типи омонімів
§ 2. Пароніми
§ 3. Синоніми
Таблиця No 8 — Різновиди синонімів
§ 4. Антоніми
Таблиця No 9 — Різновиди антонімів за сферою вживання
§ 5. Фразеологія
Таблиця No 10 — Ознаки фразеологізмів
Таблиця No 11 — Типи фразеологізмів
Практичний блок
Орфоепічна (ортоепічна) норма
Теоретичний блок
Таблиця No 12 — Предмет вивчення орфоепії
Таблиця No 13 — Вимова голосних звуків
Таблиця No 14 — Вимова приголосних звуків
Таблиця No 15 — Вимова звукосполук
Таблиця No 16 — Вимова слів іншомовного походження
§ 6. Поняття милозвучності. Чергування у/в, і/й як засіб милозвучності
Таблиця No 17 — Чергування у—в
Таблиця No 18 — Чергування і—й
Практичний блок
Таблиця No 19 — Звукові повтори
Наголос. Основні правила наголошування слів
Теоретичний блок
Таблиця No 20 — Словесний наголос
Таблиця No 21 — Нормативне наголошення іменників
Таблиця No 22 — Нормативне наголошення прикметників
Таблиця No 23 — Нормативне наголошення дієслів
Таблиця No 24 — Нормативне наголошення прислівників
Таблиця No 25 — Наголошення числівників
Таблиця No 26 — Наголошення займенників
§ 7. Слово і форморозрізнювальний наголос
Практичний блок
Орфографічна (ортографічна) норма
§ 8. Орфограма (ортограма). Орфографічна (ортографічна) помилка.
Принципи української орфографії
Теоретичний блок
Таблиця No 27 — Типи орфограм
Практичний блок
§ 9. Ненаголошені е, и в корені слова
Теоретичний блок
Таблиця No 28 — Ненаголошені е, и
Практичний блок
§ 10. Позначення м’якості приголосних звуків на письмі
Теоретичний блок
§ 11. Апостроф
Практичний блок
§ 12. Чергування голосних звуків
Теоретичний блок
Таблиця No 29 — Типи чергувань
Практичний блок
§ 13. Чергування приголосних звуків
Теоретичний блок
Таблиця No 30 — Найдавніші чергування приголосних звуків
§ 14. Зміни приголосних за словотворення
Таблиця No 31 — Зміни приголосних перед суфіксами -ськ-, -ств- за творення прикметників та іменників
Таблиця No 32 — Зміни груп приголосних -цьк-, -ськ-, -зьк-, -шк-, -зк-, -ст-, -к-, -ц-
Таблиця No 33 — Зміни приголосних за творення вищого ступеня порівняння прикметників (прислівників)
Практичний блок
§ 15. Спрощення в групах приголосних
Теоретичний блок
§ 16. Подвоєння та подовження звуків
Таблиця No 34 — Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних на межі значущих частин слова
Таблиця No 35 — Подвоєння букв на позначення подовженої вимови приголосних звуків
Практичний блок
§ 17. Правопис префіксів
Теоретичний блок
Таблиця No 36 — Префікси
§ 18. Правопис суфіксів
Таблиця No 37 — Суфікси
Практичний блок
§ 19. Уживання великої літери
Теоретичний блок
Таблиця No 38 — Власні імена
Таблиця No 39 — Прикметники, утворені від індивідуальних назв
Таблиця No 40 — Назви держав, адміністративно-територіальні назви
Таблиця No 41 — Назви установ, організацій, підприємств, партій, творчих спілок і колективів
Таблиця No 42 — Назви історичних епох і подій, знаменних дат
Таблиця No 43 — Назви посад, звань, титулів
Таблиця No 44 — Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам’яток старовини, творів мистецтва
Таблиця No 45 — Велика літера в абревіатурах
Практичний блок
§ 20. Написання складних слів
Теоретичний блок
Таблиця No 46 — Складні слова
Таблиця No 47 — Правопис складних іменників
Таблиця No 48 — Правопис складних прикметників
Таблиця No 49 — Правопис складних числівників
Таблиця No 50 — Правопис складних займенників
Таблиця No 51 — Правопис прислівників
§ 21. Правопис службових частин мови
Таблиця No 52 — Правопис прийменників
Таблиця No 53 — Правопис сполучників
Таблиця No 54 — Правопис часток
Таблиця No 55 — Частка не
Таблиця No 56 — Частка нi
Таблиця No 57 — Правопис вигуків
Практичний блок
§ 22. Правопис слів іншомовного походження
Теоретичний блок
Таблиця No 58 — Орфограми (ортограми) и—і—ї
Таблиця No 59 — Орфограми (ортограми) е—є
Таблиця No 60 — Орфограма (ортограма) — апостроф
Таблиця No 61 — Орфограма (ортограма) — знак м’якшення
Таблиця No 62 — Подвоєння літер
Практичний блок
§ 23. Прізвища і географічні назви іншомовного походження
Теоретичний блок
Таблиця No 63 — Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження
§ 24. Складні географічні назви
Таблиця No 64 — Правопис складних географічних назв
Практичний блок
§ 25. Правила перенесення слів із рядка в рядок
Теоретичний блок
Таблиця No 65 — Ортографічні правила
Таблиця No 66 — Технічні правила
Практичний блок
Морфологічна норма
§ 26. Іменник
Теоретичний блок
Таблиця No 67 — Відміни іменників
§ 27. Рід іменників
Таблиця No 68 — Категорія роду
Таблиця No 69 — Визначення роду абревіатур
§ 28. Категорія числа іменників
Таблиця No 70 — Число
Практичний блок
§ 29. Складні випадки відмінювання іменників
Теоретичний блок
Таблиця No 71 — Називний відмінок
Таблиця No 72 — Родовий відмінок
Таблиця No 73 — Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини
Таблиця No 74 — Закінчення іменників — назв діячів із суфіксами -ар, -ир, -яр та кінцевим -р у родовому та орудному відмінках
Таблиця No 75 — Закінчення іменників у родовому відмінку множини
Таблиця No 76 — Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни у давальному відмінку
Таблиця No 77 — Знахідний відмінок
Таблиця No 78 — Закінчення іменників в орудному відмінку
Таблиця No 79 — Закінчення іменників у місцевому відмінку
Таблиця No 80 — Закінчення іменників у кличному відмінку
Таблиця No 81 — Відмінювання абревіатур
Практичний блок
Практична риторика
Теоретичний блок
§ 30. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна
Таблиця No 82 — Риторика
Таблиця No 83 — Актуальність вивчення курсу «Риторика»
Практичний блок
§ 31. Мовленнєва ситуація
Теоретичний блок
Таблиця No 84 — Компоненти мовленнєвої події
Таблиця No 85 — Основні елементи мовленнєвої ситуації
Таблиця No 86 — Мовленнєва поведінка
Таблиця No 87 — Комунікативна мета
Таблиця No 88 — Мовленнєва роль спілкування
Таблиця No 89 — Як стати приємним співрозмовником
Практичний блок
Таблиця No 90 — Невербальне спілкування
§ 32. Слухання
Теоретичний блок
Таблиця No 91 — Види слухання
Таблиця No 92 — Цілі слухання
Таблиця No 93 — Алгоритм активного слухання
Таблиця No 94 — Типи слухачів
§ 33. Моделювання аудиторії
Таблиця No 95 — Закон моделювання аудиторії
§ 34. Контакт з аудиторією
Практичний блок
§ 35. Текст як одиниця спілкування
Таблиця No 96 — Види текстів
Таблиця No 97 — Жанри публічного тексту
Таблиця No 98 — Етапи підготови тексту виступу
Таблиця No 99 — Поради ораторові-початківцю
§ 36. Види читання і записування тексту
Таблиця No 100 — Види читання
Таблиця No 101 — Види записів
§ 37. План
Таблиця No 102 — Види плану
§ 38. Тези
Таблиця No 103 — Види тез
§ 39. Тематичні виписки
§ 40. Конспект
Таблиця No 104 — Види конспектів
Практичний блок
§ 41. Суперечка як вид комунікції
Таблиця No 105 — Учасники суперечки
Таблиця No 106 — Різновиди суперечки
§ 42. Дискусія
Таблиця No 107 — Етапи дискусії
§ 43. Полеміка
Таблиця No 108 — Полемічні засоби
§ 44. Диспут
Таблиця No 109 — Форми диспутів
§ 45. Дебати
Таблиця No 110 — Етапи дебатів
§ 46. Мистецтво аргументації
Таблиця No 111 — Типи доказів за формою
Таблиця No 112 — Конкретно-ситуативні аргументи
Таблиця No 113 — Як правильно перебивати опонента
Таблиця No 114 — Мета перебивання
Таблиця No 115 — Як діяти, коли вас перебивають
Таблиця No 116 — Зустрічні методи
Таблиця No 117 — Способи дебатування
Таблиця No 118 — Помилки під час дебатів
Таблиця No 119 — Види запитань
Таблиця No 120 — Мистецтво відповіді
Практичний блок
Додатки
Словник синонімів української мови
Словничок відроджуваних синонімів
Складні випадки наголошення
Неправильно — Правильно

5-07-2018, 12:34 1 339