Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова (профільний рівень) Караман 10 клас Нова програма

Українська мова (профільний рівень) Караман 10 клас Нова програма

05.07.2018 - 12:31 8 565 0
Українська мова (профільний рівень) Караман 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. УКРАЇНСЬКА МОВА В УКРАЇНІ

§ 1 Мова як знакова система і суспільне явище. Мова і держава
§ 2 Проблема екології української мови. «Мовний суржик». Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Ознаки самобутності української мови
§ 3 Культура усного і писемного мовлення
§ 4 Поняття про колорит мовлення. Словник-довідник з культури української мови

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 5 Основні етапи формування і розвитку української національної мови
§ 6 Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту
§ 7 Короткі відомості з історії української писемності
§ 8 Особливості розвитку української мови на сучасному етапі

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ВИЩА ФОРМА ІСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

§ 9 Форми існування мови
§ 10 Писемна і усна форми літературної мови
§ 11 Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

§ 12 Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики
§ 13 Класифікація голосних звуків. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми
§ 14 Класифікація приголосних звуків
§ 15 Асимілятивні й дисимілятивні процеси в групах приголосних
§ 16 Подовження, спрощення в групах приголосних. Приставні приголосні. Метатеза
§ 17 Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні
§ 18 Чергування [о] та [е] з [і]. Чергування [о] і [е] з нулем звука. Чергування [о] з [е] після [ж], [ч], [ш], [sдж] та [й]
§ 19 Основні випадки чергування у–в, і–й, з–із–зі (зо). Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики. Звукопис

УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ

§ 20 Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, приголосних звуків та їх сполучень
§ 21 Вимова звукосполучень приголосних
§ 22 Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова масмедіа. Сценічна мова
§ 23 Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ

§ 24 Українська графіка
§ 25 З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії
§ 26 Уживання знака м’якшення та апострофа
§ 27 Уживання великої літери. Лапки у власних назвах
§ 28 Написання складних слів разом, окремо, через дефіс
§ 29 Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ
§ 30 Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення слів
§ 31 Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 32 Слово як основна одиниця мови. Семасіологія як учення про значення слів і виразів
§ 33 Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення. Омоніми. Пароніми
§ 34 Синоніми. Антоніми
§ 35 Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика
§ 36 Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Новітні запозичення
§ 37 Загальновживані слова. Лексичне багатство діалектної лексики. Лінгвокультуреми. Етнографізми. Топоніміка й ономастика у складі української лексики
§ 38 Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми
§ 39 Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Канцеляризми. Штампи
§ 40 Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Неологізми. Загальномовні та авторські неологізми

ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 41 Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів
§ 42 Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології
§ 43 Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури
§ 44 Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів
§ 45 Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології
§ 46 Фразеологія наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Фразеологізми з професійної мови

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§ 47 Словники як відображення історії та культури українського народу. Основні типи словників
§ 48 З історії лексикографії. Сучасні словники української мови. Українські електронні словники

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР

§ 49 Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа
§ 50 Основні способи словотвору. Історичні зміни в морфемному складі слова. Етимологія як учення про походження слів
§ 51 Словотвір іменників, прикметників, дієслів, прислівників
§ 52 Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання
§ 53 Стилістичне використання засобів словотвору

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§ 54 Граматичні категорії, значення і форми. Основні способи вираження граматичних значень
§ 55 Повнозначні та службові частини мови
§ 56 Іменник
§ 57 Категорія роду іменників
§ 58 Категорія числа іменників
§ 59 Відмінювання іменників
§ 60 Прикметник як частина мови
§ 61 Ступені порівняння якісних прикметників
§ 62 Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників
§ 63 Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників
§ 64 Займенник
§ 65 Стилістичні функції займенників
§ 66 Числівник як частина мови
§ 67 Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою
§ 68 Відмінювання числівників. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках
§ 69 Написання числівників і відчислівникових слів
§ 70 Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова
§ 71 Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів I та II дієвідміни
§ 72 Види дієслів
§ 73 Часи дієслів, їх творення
§ 74 Способи дієслів
§ 75 Стан дієслова. Перехідні й неперехідні дієслова
§ 76 Дієприкметник. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників
§ 77 Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники. Безособові форми на -но, -то
§ 78 Дієприслівник
§ 79 Прислівник як частина мови
§ 80 Ступені порівняння означальних прислівників
§ 81 Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Написання не з прислівниками
§ 82 Прийменник
§ 83 Сполучник
§ 84 Частка
§ 85 Вигук

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
Тема 1. Офіційне й неофіційне, публічне й непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування
Тема 2. Мовленнєва ситуація. Мовленнєва тактика. Мовні засоби мовленнєвої ситуації. Причини комунікативних помилок
Тема 3. Особливості монологічного і діалогічного мовлення в різних сферах спілкування
Тема 4. Виступ на зборах, семінарах, конференції
Тема 5. Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Текстоутворювальні категорії. Закономірності побудови тексту
Тема 6. Комунікативні ознаки мовлення. Поняття про комунікативну доцільність, точність, ясність, правильність, чистоту, логіку, послідовність, образність, виразність, естетичність мови
Тема 7. Поняття про стилістичну систему української мови
Тема 8. Розмовний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки
Тема 9. Науковий стиль, сфери використання і призначення. Основні ознаки наукового стилю. Наукова метафорика
Тема 10. Основні жанри наукового стилю. Бесіди, дискусії, повідомлення на наукову тему. Структура текстів різних жанрів
Тема 11. Читання наукової, науково-популярної статті, довідкової літератури
Тема 12. Особливості конспектування. Конспект художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статті
Тема 13. Тематичні виписки, складний план, тези
Тема 14. Реферат з навчально-наукової проблеми
Тема 15. Рецензія
Тема 16. Бібліографія. Бібліографічний пошук на тему наукової роботи із залученням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
Тема 17. Анотація
Тема 18. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.)
Тема 19. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
Тема 20. Доповідь у науковому стилі
Тема 21. Стаття в газету на морально-етичну, професійну тему
Тема 22. Електронний лист. Смс-повідомлення
Тема 23. Дискусійне мовлення. Дебати як форма дискусій
Тема 24. Письмовий твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі
Тема 25. Звіт про виконану роботу
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова (профільний рівень) Караман 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.