Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова 5 клас (угорська мова навчання) Скаб

Українська мова 5 клас (угорська мова навчання) Скаб

01.07.2017 - 20:13 4 762 0
Українська мова 5 клас (угорська мова навчання) Скаб
Зміст Читати онлайн Завантажити
вСтУП
§ 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова – державна мова України
§ 2. Загальне уявлення про спілкування і мовлення: адресат мовлення, основні правила спілкування
ПовтоРЕннЯ вивЧЕноГо У ПоЧатКовій школі
§ 3. Частини мови, основні способи їх розрізнення. іменник
§ 4. тема й основна думка висловлювання
§ 5. Прикметник. Числівник
§ 6. вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, правильність, точність, багатство, виразність, доречність
§ 7. Займенник. особові займенники
§ 8. дієслово
§ 9. види помилок. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі чи творі
Запитання і завдання для самоперевірки
Завдання для підсумкового оцінювання
відоМоСті З СинтаКСиСУ і ПУнКтУаціЇ
§ 10. Словосполучення. Головне та залежне слова у словосполученні
§ 11. Поняття про текст і поділ тексту на абзаци. Простий план готового тексту
§ 12. Речення, його граматична основа
§ 13. види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). окличні речення. Розділові знаки в кінці речень
§ 14. Мовні засоби зв’язку речень у тексті
§ 15. Головні члени речення: підмет і присудок
§ 16. Загальне уявлення про стилі мовлення. Поняття про розмовний, науковий і художній стилі
§ 17. другорядні члени речення: додаток, означення, обставина
§ 18. докладний переказ тексту наукового стилю
§ 19. Речення з однорідними членами. Сполучники при однорідних членах речення
§ 20. Звертання. Розділові знаки при звертанні. використання звертань у розмовному і художньому стилях мовлення
§ 21. Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум
§ 22. Складні речення. Кома у складному реченні
§ 23. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
§ 24. діалог. Розділові знаки при діалозі
§ 25. Розмовний стиль. Складання діалогів
Запитання і завдання для самоперевірки
Завдання для підсумкового оцінювання
ЛЕКСиКоЛоГіЯ. ФРаЗЕоЛоГіЯ
§ 26. Слово. Лексичне значення слова
§ 27. однозначні і багатозначні слова
§ 28. Уживання багатозначних слів у прямому та переносному значеннях
§ 29. власне українська та запозичена лексика. ознайомлення ознайомлення з тлумачним і перекладними (українсько- угорським і угорсько-українським) словниками
§ 30. Слова, які звучать і пишуться однаково (омоніми)
§ 31. Слова, близькі за значенням (синоніми). використання синонімів для запобігання невиправданих повторів слів
§ 32. Слова, протилежні за значенням (антоніми)
§ 33. докладний переказ тексту-розповіді
§ 34. Фразеологізми. ознайомлення з фразеологічним словником
Запитання і завдання для самоперевірки
Завдання для підсумкового оцінювання
ФонЕтиКа. оРФоЕПіЯ. ГРаФіКа. оРФоГРаФіЯ
§ 35. Поняття про фонетику. Звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні
§ 36. Замітка в газету (зі шкільного життя)
§ 37. Приголосні тверді та м’які
§ 38. Приголосні дзвінкі та глухі
§ 39. написання листа, адреси
§ 40. Знаки письма. алфавіт
§ 41. Звукове значення букв я, ю, є, ї. Правильна їх вимова
§ 42. Склад. основні правила переносу. Звуковий запис слів (транскрипція). Фонетичний розбір слова
§ 43. твір-розповідь на основі власного досвіду
§ 44. наголос. ознайомлення з орфоепічним словником
§ 45. наголошені і ненаголошені голосні. Їх вимова і позначення на письмі
§ 46. вимова і написання слів з ненаголошеним [а]
§ 47. вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення дзвінких і глухих приголосних
§ 48. Спрощення в групах приголосних
§ 49. Удосконалення написаного. Робота з чернеткою
§ 50. основні випадки чергування [у] з [в], [і] з [й]
§ 51. особливості побудови опису. Переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
§ 52. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Правила вживання знака м’якшення
§ 53. вимова і написання сполучень йо, ьо
§ 54. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом
§ 55. Подвоєні букви на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків
§ 56. написання слів іншомовного походження
§ 57. особливості побудови роздуму. докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму
Запитання і завдання для самоперевірки
Завдання для підсумкового оцінювання
БУдова СЛова. СЛовотвіР. оРФоГРаФіЯ
§ 58. основа слова і закінчення змінних слів
§ 59. Корінь, префікс, суфікс, закінчення – значущі частини слова
§ 60. Роздуми на підставі власного досвіду
§ 61. найпоширеніші випадки чергування голосних у коренях слів
§ 62. Чергування о, е з і
§ 63. Чергування е з о після ж, ч, ш, й
§ 64. Чергування приголосних звуків
§ 65. особливості побудови художнього і наукового описів. опис предмета в художньому стилі
§ 66. основні способи словотворення: суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний, основоскладання
§ 67. оповідання про випадок із життя
§ 68. Перехід слів з однієї частини мови в іншу
§ 69. Переклад з угорської мови невеликих текстів розповідного характеру з елементами опису і роздуму
§ 70. Зміни приголосних при словотворенні
§ 71. Сполучні о, е в складних словах. написання разом і через дефіс слів з пів-
§ 72. написання складних слів разом і через дефіс
§ 73. вимова і написання префіксів з-(зі-, с-), роз-, без-, через-
§ 74. вимова і написання префіксів під-, від-, над-, пре-, при-, прі-
Запитання і завдання для самоперевірки
Завдання для підсумкового оцінювання
Вправи для ПовтоРЕннЯ та УЗаГаЛьнЕннЯ вивЧЕноГо.
ЗавданнЯ ПідвиЩЕноЇ СКЛадноСті та іГРи
відповіді до вправ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 5 клас (угорська мова навчання) Скаб.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾