Польська мова 6 клас Іванова

Польська мова 6 клас Іванова

Название учебника: Польська мова 6 клас Іванова
 
Автор: Іванова М., Іванова-Хмєль Т.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2014
 
Язык: польский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
DROGI UŻYTKOWNIKU! 
POWTÓRZENIE MATERIAŁU Z KLAS MŁODSZYCH 
§1. Części mowy 
§2. Zdanie. Człony zdania. Zdanie pojedyncze i złożone. Wołacz 
I. Kształcenie językowe. Zasadnicze warunki mówienia
§3. Słownictwo 
II. Kształcenie językowe. Etykieta rozmowy 
§4. Słownictwo ogólne i specjalne 
§5. Słownictwo specjalne 
§6. Dialektyzmy 
§7. Wyrazy rodzime i obce 
§8. Archaizmy i neologizmy 
III. Kształcenie językowe. Styl kancelaryjno-urzędowy 
§9. Frazeologizmy 
IV. Kształcenie językowe. Style wypowiedzi 
§10. Leksykografia 
V. Kształcenie językowe. Dialog, monolog 
SŁOWOTWÓRSTWO I ORTOGRAFIA 
§11. Wyrazy podstawowe i pochodne 
§12. Budowa wyrazów 
§13. Tworzenie nowych wyrazów 
VI. Kształcenie językowe. Tekst, jego budowa. Kompozycja tekstu 
§14. Oboczności samogłoskowe i spółgłoskowe w tematach słowotwórczych 
VII. Kształcenie językowe. Opis 
§15. Pisownia przedrostków 
§16. Wyrazy złożone i skróty wyrazowe 
VIII. Kształcenie językowe. Jak pisać streszczenie 
CZĘŚCI MOWY. MORFOLOGIA 
§17. Przymiotnik. Przymiotnik jako część mowy 
§18. Pisownia końcówek przymiotników 
§19. Przymiotniki jakościowe, relacyjne i dzierżawcze 
§20. Stopniowanie przymiotników 
§21. Tworzenie przymiotników. Pisownia najważniejszych przyrostków przymiotników 
§22. Przymiotniki złożone i ich pisownia 
§23. Pisownia nie z przymiotnikami 
§24. Analiza gramatyczna przymiotnika 
IX. Kształcenie językowe. Artykuł do gazetki 
§25. Deklinacja przymiotnikowa rzeczowników 
§26. Liczebnik, jego cechy gramatyczne, rola w zdaniu 
§27. Budowa liczebników 
§28. Odmiana i pisownia liczebników głównych 
§29. Liczebniki zbiorowe 
§30. Liczebniki ułamkowe 
§31. Liczebniki porządkowe 
§32. Liczebnik w zdaniu. Pisownia nie z liczebnikiem 
X. Kształcenie językowe. Jak przygotować informacje na temat językowy 
§33. Zaimek jako część mowy 
§34. Podział znaczeniowy zaimków 
§35. Zaimki osobowe 
§36. Zaimek zwrotny 
§37. Zaimki dzierżawcze i wskazujące 
§38. Zaimki wskazujące. Odmiana zaimków ten, sam 
§39. Zaimki pytające i względne 
§40. Zaimki nieokreślone 
§41. Pisownia zaimków 
XI. Kształcenie językowe. Plan szczegółowy. Streszczenie tekstu
§42. Czasownik jako część mowy (powtórzenie) 
§43. Czasowniki dokonane i niedokonane 
§44. Czas przeszły czasowników 
§45. Czas teraźniejszy i przyszły. Koniugacje 
§46. Osobliwości w odmianie czasowników 
XII. Kształcenie językowe. Rozmyślanie (rozważanie) 
§47. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie 
§48. Strony czasownika 
§49. Tryby czasownika 
§50. Formy trybu przypuszczającego 
§51. Tryb rozkazujący 
XIII. Kształcenie językowe. Uczymy się notować 
§52. Formy nieosobowe czasowników 
§53. Pisownia nie z czasownikami 
§54. Tworzenie czasowników 
XIV. Kształcenie językowe. Opowiadanie (narracja) 
§55. Powtórzenie na końcu roku szkolnego 
XV. Kształcenie językowe. Przekazujemy treść tekstu w stylu naukowym 
DYKTANDA 

1-07-2017, 17:35 763