Біологія 9 клас Остапченко Нова програма

Біологія 9 клас Остапченко Нова програма

Название учебника: Біологія 9 клас Остапченко
 
Автор: Остапченко Л., Балан П., Поліщук В.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Дорогі дев'ятикласниці та дев'ятикласники 3

Вступ

§ 1. Біологія - комплексна наука про живу природу. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень 4

Тема 1. Хімічний склад клітини. Біологічні молекули

§ 2. Вода. її властивості та функції у складі біологічних систем. Інші неорганічні сполуки 11
§ 3. Поняття про органічні речовини. Ліпіди та вуглеводи 15
§ 4. Білки: будова та властивості 19
§ 5. Функції білків 22
§ 6. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК 25
§ 7. Будова, властивості та функції ДНК 27
§ 8. Поняття про перетворення енергії в біологічних системах. АТФ 30
Практична робота 1. Розв'язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот 33

Тема 2. Структура клітини

§ 9. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії 36
§ 10. Структура еукаріотичної клітини: поверхневий апарат 39
§ 11. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр 43
§ 12. Структура еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі 47
§ 13. Структура еукаріотичної клітини: мітохондрії і пластиди 51
§ 14. Ядро: будова та функції 53
§ 15. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика. Будова прокаріотичної клітини 57
Лабораторна робота. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин 61

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 16. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині. Біохімічні механізми дихання 63
§ 17. Енергетичний обмін. Кисневий (аеробний) етап 67
§ 18. Особливості процесів пластичного обміну. Фотосинтез: світлова фаза 71
§ 19. Фотосинтез: темнова фаза. Хемосинтез 74

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

§ 20. Особливості організації генів і геномів прокаріотичних та еукаріотичних організмів 79
§ 21. Роль різних типів молекул РНК у кодуванні та реалізації спадкової інформації. Генетичний код 82
§ 22. Біосинтез білків 85
Практична робота 2. Розв'язування елементарних вправ з транскрипції та трансляції 89
§ 23. Клітинний цикл. Мітоз 90
§ 24. Мейоз 93
§ 25. Типи розмноження організмів. Статеві клітини 96
§ 26. Процеси запліднення 100
§ 27. Етапи індивідуального розвитку організмів. Ембріональний розвиток тварин 105
§ 28. Післязародковий розвиток і ріст організмів 108

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 29. Генетика - наука про закономірності спадковості й мінливості організмів 113
§ 30. Методи генетичних досліджень 116
§ 31. Закономірності спадковості, які встановив Г. Мендель. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи 120
Практична робота 3. Складання схем схрещування 124
§ 32. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості 126
§ 33. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю 130
§ 34. Генотип організму як цілісна інтегрована система 133
§ 35. Форми мінливості. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля 136
§ 36. Види мутацій та причини їх виникнення 139
§ 37. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування 144

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 38. Процес еволюції як універсальна властивість біологічних систем 152
§ 39. Еволюційні погляди Ж.-Б. Ламарка. Теорія еволюції Ч. Дарвіна 156
§ 40. Основні положення сучасної теорії еволюції. Популяція як елементарна одиниця еволюції 160
§ 41. Видоутворення. Основні напрями еволюційного процесу 164
§ 42. Роль різних наук в обґрунтуванні теорії еволюції 169
§ 43. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя 173
§ 44. Етапи еволюції людини 178

Тема 7. Біорізноманіття

§ 45. Основи еволюційної філогенії та систематики 186
§ 46. Неклітинні форми життя - віруси. Прокаріоти 190
§ 47. Еукаріоти: гриби, рослини, тварини 195
Практична робота 4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя 200

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 48. Екологія. Екосистема та її характеристики 202
§ 49. Харчові зв’язки. Потоки енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем 204
§ 50. Біотичні, абіотичні та антропогенні екологічні фактори 208
§ 51. Стабільність екосистем і причини її порушення 211
§ 52. Біосфера як цілісна система 213
§ 53. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища 218

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 54. Завдання сучасної селекції 225
§ 55. Особливості селекції тварин, рослин та мікроорганізмів 229
§ 56. Огляд традиційних біотехнологій 234
§ 57. Генетична (генна) інженерія. Генетично модифіковані організми 238
§ 58. Клітинна (тканинна) інженерія 242
Основні загальні властивості живих систем 248
Короткий словник термінів 251

16-08-2017, 18:46 6 911