Біологія 9 клас Задорожній Нова програма

Біологія 9 клас Задорожній Нова програма

Название учебника: Біологія 9 клас Задорожній
 
Автор: Задорожний К.М.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Знайомство з підручником 3

Вступ

1 Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем 4

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

2 Речовини живих організмів. Неорганічні сполуки 8
3 Органічні молекули. Біополімери 12
4 Білки. Структурна організація білків 16
5 Функції білків. Ферменти 20
6 Вуглеводи 24
7 Ліпіди 28
8 Нуклеїнові кислоти. АТФ 32

Тема 2. Структура клітини

9 Цитологія — наука про клітини. Методи дослідження клітин 40
10 Структура клітини. Клітинні мембрани 44
11 Цитоплазма, цитоскелет та немембранні органели 48
12 Мембранні органели 52
13 Різноманітність клітин 56

Тема 3. Принципи функціонування клітини

14 Обмін речовин та енергії 62
15 Клітинне дихання 66
16 Фотосинтез. Значення фотосинтезу й дихання 68
17 Хемосинтез 72
18 Синтетичні процеси у клітинах та організмах. Порушення обміну речовин 74

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

19 Гени та геноми 78
20 Будова генів про- та еукаріотів 82
21 Геноми. РНК. Реалізація спадкової інформації 84
22 Реплікація, транскрипція та дозрівання РНК 88
23 Трансляція 92
24 Репарація ДНК 96
25 Клітинний цикл. Мітоз 98
26 Мейоз. Статеві клітини та запліднення 102
27 Закономірності індивідуального розвитку 106

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

28 Генотип та фенотип. Алелі. Методи генетичних досліджень 110
29 Закони Менделя 114
30 Ознака як результат взаємодії генів 120
31 Зчеплене успадкування і кросинговер 124
32 Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю 128
33 Форми мінливості. Модифікаційна (фенотипова) та комбінативна мінливість 132
34 Мутації 136
35 Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування 140
36 Методи генетичних досліджень. Сучасні методи молекулярної генетики 144

Тема 6. Еволюція органічного світу

37 Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції 148
38 Популяції живих організмів та їхні основні характеристики. Популяція як одиниця еволюції 152
39 Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Природний добір 154
40 Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення 158
41 Адаптації — результат еволюційного процесу. Основні положення сучасної теорії еволюції 160
42 Еволюція людини. Етапи еволюції людини 164
43 Світоглядні та наукові погляди на походження життя 168

Тема 7. Біорізноманіття

44 Основи еволюційної філогенії та систематики 174
45 Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти 176
46 Огляд основних еукаріотичних таксонів 178

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

47 Екосистема. Різноманітність природних екосистем 182
48 Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах 186
49 Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори 190
50 Стабільність екосистем та причини її порушення 192
51 Біосфера як цілісна система 196
52 Захист та збереження біосфери 198

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

53 Одомашнення рослин та тварин 202
54 Поняття про селекцію 206
55 Традиційні та сучасні біотехнології 208
56 Генетично модифіковані організми 212
57 Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині 214

Узагальнення

58 Основні загальні властивості живих систем 220
Практикум 222
Словник 231
Учені-біологи України 234

10-05-2017, 11:44 7 734