Українська мова 8 клас Єрмоленко Нова програма

Українська мова 8 клас Єрмоленко Нова програма
Название учебника: Українська мова 8 клас
 
Автор: Єрмоленко С. Я., Сичова В.Т., Жук М.Г.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 282
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу
Повторення та узагальнення вивченого
§ 2. Лексикологія. Фразеологія
§ 3. Основні правила правопису складних слів
§ 4. Складні випадки правопису службових частин мови
Синтаксис. Пунктуація
Словосполучення й речення
§ 5. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова
§ 6. Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні та односкладні. Види речень за метою висловлювання та за емоційним забарвленням
Просте речення. Двоскладне речення
§ 7. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок. Узгодження головних членів речення
§ 8. Способи вираження підмета. Простий і складений підмет
§ 9. Простий і складений присудок. Способи вираження простого присудка
§ 10. Cкладений дієслівний присудок
§ 11. Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком
§ 12. Речення поширені й непоширені. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення
§ 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки
§ 14. Додаток — другорядний член речення
§ 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин
§ 16. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами
§ 17. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
Узагальнення до теми
Односкладне просте речення. Повне і неповне речення
§ 18. Головний член односкладного простого речення
§ 19. Односкладне означеноособове речення
§ 20. Односкладне узагальненоособове речення
§ 21. Односкладне неозначеноособове речення
§ 22. Односкладне безособове речення
§ 23. Односкладне називне речення
§ 24. Односкладне речення як частина складного речення
§ 25. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні. Незакінчене речення, його стилістичні функції
Узагальнення до теми
Просте ускладнене речення
§ 26. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення
§ 27. Однорідні й неоднорідні означення
§ 28. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами
Узагальнення до теми
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 29. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні
§ 30. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями). Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях)
Узагальнення до теми
Речення з відокремленими членами
§ 31. Поняття про відокремлені другорядні члени й уточнювальні члени речення. Розділові знаки при уточнювальних членах
§ 32. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)
§ 33. Відокремлені прикладки
§ 34. Відокремлені обставини
§ 35. Відокремлені додатки
Узагальнення до теми
§ 36. Повторення відомостей про словосполучення й просте речення
Основи комунікативної діяльності
§ 37. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи висловлювання; засоби міжфразового зв’язку в тексті
§ 38. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне (практично), критичне. Читання: розуміння та засвоювання тексту. Передмова в книжці
§ 39. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі
§ 40. Усний стислий переказ текстів публіцистичного стилю на основі переглянутих телепередач)
§ 41. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
§ 42. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі
§ 43. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
§ 44. Усний твір-опис у публіцистичному стилі пам’яток історії й культури за картиною
§ 45. Конспект прочитаного науковонавчального тексту; тематичні виписки
§ 46. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення й узагальнення матеріалу
§ 47. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста), пам’яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
§ 48. Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань до тексту, на основі життєвого досвіду учнів
§ 49. Інтерв’ю в публіцистичному стилі
§ 50. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу
ДОДАТКИ
З орфографічного словника
Зі словника синонімів
Зі словника антонімів
Із тлумачного словника
Зі словника фразеологізмів
Відповіді до кросвордів, ребусів і головоломок

21-01-2017, 20:42 4 728