Українська мова 7 клас Єрмоленко Нова програма

Українська мова 7 клас Єрмоленко Нова програма
Название учебника: Українська мова 7 клас 
 
Автор: Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т., Жук М. Г.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 201
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП 5
§ 1 Мова — скарбниця духовності народу 5

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

9
§ 2 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях 10
§ 3 Частини мови. Вивчені групи орфограм 15

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

25
§ 4 Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 26
§ 5 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на но, то (загальне ознайомлення) 30
§ 6 Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова 34
§ 7 Доконаний і недоконаний вид дієслова 38
§ 8 Час дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час 42
§ 9 Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу 47
§ 10 Спосіб дієслова (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного й наказового способів 54
§ 11 Безособові дієслова 62
§ 12 Способи творення дієслів 64
§ 13 Не з дієсловами (повторення) 70

ДІЄПРИКМЕТНИК (ФОРМА ДІЄСЛОВА)

77
§ 14 Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 78
§ 15 Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу 82
§ 16 Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникового звороту 87
§ 17 Безособові дієслівні форми на но, то 90
§ 18 Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження 93
§ 19 Не з дієприкметниками 96

ДІЄПРИСЛІВНИК (ФОРМА ДІЄСЛОВА)

103
§ 20 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 104
§ 21 Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення 107
§ 22 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові 111
§ 23 Не з дієприслівниками 115

ПРИСЛІВНИК

121
§ 24 Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Наголос у прислівниках 122
§ 25 Розряди прислівників (практично) 125
§ 26 Ступені порівняння прислівників. Способи творення прислівників 129
§ 27 Букви н та нн у прислівниках 133
§ 28 Ні і не з прислівниками 135
§ 29 І та и в кінці прислівників 137
§ 30 Правопис прислівників на о, е, утворених від прикметників і дієприкметників 139
§ 31 Написання прислівників разом і через дефіс 141
§ 32 Написання прислівникових словосполучень на зразок: раз у раз, з дня на день... 145

ПРИЙМЕННИК

151
§ 33 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні 152
§ 34 Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники 155
§ 35 Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс 160

СПОЛУЧНИК

165
§ 36 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні 166
§ 37 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Сполучники й сполучні слова 169
§ 38 Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо 173

ЧАСТКА

181
§ 39 Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням 182
§ 40 Правопис часток (із займенниками й прислівниками) (повторення). Написання часток бо, но, то, от, таки 188
§ 41 Не, ні з різними частинами мови 190

ВИГУК

195
§ 42 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням 196
§ 43 Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках 200
§ 44 Узагальнення й систематизація вивченого до розділу «Морфологія. Орфографія» 206

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

213
§ 45 Повторення вивченого про текст 214
§ 46 Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль 216
§ 47 Складний план власного висловлювання 220
§ 48 Різновиди читання: ознайомлювальне, навчальне 223
§ 49 Повторення вивченого про типи і жанри мовлення. Опис зовнішності людини. Стилістична помилка 225
§ 50 Особливості побудови опису дій. Опис процесу праці 230
§ 51 Особливості побудови тексту-міркування дискусійного характеру 232
§ 52 Перекази за простим і складним планом. Усний докладний переказ з елементами опису зовнішності людини 234
§ 53 Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю 236
§ 54 Усний переказ тексту наукового стилю 238
§ 55 Письмовий докладний переказ з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі 240
§ 56 Письмовий докладний переказ тексту*міркування дискусійного характеру 242
§ 57 Письмовий переказ з елементами опису дій (художній стиль) 245
§ 58 Дискусійний діалог 247
§ 59 Усний твір-опис зовнішності людини 250
§ 60 Твір-опис дій на основі власних спостережень (усний і письмовий) 252
§ 61 Усний твір-міркування дискусійного характеру публіцистичного стилю 255
§ 62 Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі 258
§ 63 Письмовий твір-опис дій 260
§ 64 Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом 262
§ 65 Портретний нарис у публіцистичному стилі 264
§ 66 Анотація 266
§ 67 Ділові папери. Розписка 269
Додатки 271

15-08-2016, 21:33 1 708