Географія 8 клас Булава Нова програма

Географія 8 клас Булава Нова програма
Название учебника: Географія 8 клас
 
Автор: Булава Л.М.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 209
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3

ВСТУП

4
§ 1 Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації 4
§ 2 Географічні дослідження території України в минулому і тепер 8

Розділ І Географічна карта та робота з нею

11
Тема 1. Географічна карта 12
§ 3 Географічні карти та їхні елементи. Картографічні проекції 12
§ 4 Способи зображення об’єктів і явищ на оглядових і тематичних картах. Класифікація карт 15
§ 5 Сучасні картографічні твори і джерела інформації та робота з ними 18
Тема 2. Топографічні карти 21
§ 6 Топографічні карти та їх практичне використання 21

Розділ II Географічний простір України

25
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу 26
§ 7 Основні поняття політичної географії 26
§ 8 Географічне положення України 30
Тема 2. Формування території України 35
§ 9 Зміни меж України від початку XX ст. та її сучасний адміністративно-територіальний устрій 35
Тема 3. Україна на карті годинних поясів 38
§ 10 Час на території України 38

Розділ III Природні умови і ресурси України

41
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси 42
§ 11 Великі форми рельєфу 42
§ 12 Найбільші тектонічні структури в межах України, їхнє співвідношення з великими формами рельєфу 46
§ 13 Геологічна історія Землі 49
§ 14 Закономірності поширення типів і форм рельєфу 53
§ 15 Різноманітність мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалини 58
§ 16 Рудні корисні копалини 60
§ 17 Нерудні корисні копалини. Раціональне використання мінерально-сировинних ресурсів 62
Тема 2. Кліматичні умови та ресурси 66
§ 18 Основні кліматотвірні чинники та їх взаємодія 66
§ 19 Основні кліматичні показники 71
§ 20 Кліматичні ресурси. Кліматичні сезони. Несприятливі погодно-кліматичні явища 76
§ 21 Метеорологічна служба. Охорона повітря 80
Тема 3. Води суходолу й водні ресурси 83
§ 22 Склад вод суходолу. Будова річкової долини. Вплив рельєфу на річки 83
§ 23 Річковий стік і його характеристики. Живлення і режим річок 87
§ 24 Озера, болота, водосховища, підземні води. Водні ресурси та їхнє раціональне використання 92
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси 96
§ 25 Умови ґрунтоутворення. Найпоширеніші типи ґрунтів 96
§ 26 Закономірності поширення ґрунтів. Ґрунтові ресурси 99
Тема 5. Рослинність 102
§ 27 Закономірності поширення типів рослинності 102
Тема 6. Тваринний світ України 106
§ 28 Закономірності поширення тваринного світу 106
Тема 7. Ландшафти України 108
§ 29 Поняття про ландшафт. Карта ландшафтів України 108
§ 30 Районування природних ландшафтів. Антропогенні ландшафти 112
§ 31 Природна зона мішаних лісів 116
§ 32 Природні зони широколистяних лісів та лісостепу 119
§ 33 Степова природна зона 122
§ 34 Українські Карпати: загальні риси природних умов і висотна поясність 126
§ 35 Кримські гори: загальні риси природних умов і висотна поясність ландшафтів 130
§ 36 Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів 134
Тема 8. Природокористування 137
§ 37 Природно-ресурсний потенціал України та його використання 137
§ 38 Природно-заповідний фонд і національна екологічна мережа України 141
§ 39 Моніторинг навколишнього середовища 144

Розділ IV Населення України та світу

147
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України 148
§ 40 Кількість населення у світі та Україні 148
§ 41 Механічний рух (міграції) населення. Українська діаспора 154
§ 42 Статево-віковий склад населення світу і України 159
Тема 2. Розселення 163
§ 43 Густота населення в різних частинах світу й Україні 163
§ 44 Розселення населення у світі 167
§ 45 Міські поселення й міське населення в Україні 171
§ 46 Сільське населення й сільські поселення в Україні 174
Тема 3. Етнічний склад населення 176
§ 47 Расовий та етнічний склад населення світу 176
§ 48 Етнічний склад населення України 179
Тема 4. Релігійний склад населення 182
§ 49 Релігійний склад населення світу та України 182
Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні 185
§ 50 Зайнятість населення у світі 185
§ 51 Трудові ресурси й зайнятість населення в Україні 188

Розділ V Природа та населення свого адміністративного регіону

191
Додатки 193

26-08-2016, 08:18 1 475