Фізика 8 клас Бар'яхтар Нова програма

Фізика 8 клас Бар'яхтар Нова програма
Название учебника: Фізика 8 клас
 
Автор: В.Г. Бар'яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Довгий, О.О.Кірюхіна
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3

Розділ I. Теплові явища

Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача
§ 1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання 6
§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури 11
§ 3. Внутрішня енергія 16
§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії 19
§ 5. Теплопровідність 22
§ 6. Конвекція 26
§ 7. Випромінювання 30
§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження 33
§ 9. Тепловий баланс 37
Лабораторна робота № 1 40
Лабораторна робота № 2 41
Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни
§ 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали 44
§ 11. Плавлення та кристалізація 51
§ 12. Питома теплота плавлення 56
§ 13. Випаровування та конденсація 60
§ 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення 66
§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника 72
§ 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна 79
§ 17. Деякі види теплових двигунів 82
§ 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів 87
Підбиваємо підсумки розділу I 92
Завдання для самоперевірки до розділу I 94
Енциклопедична сторінка 98
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень 100

Розділ II. Електричні явища. електричний струм

Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм
§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія 102
§ 20. Електричне поле 106
§ 21. Механізм електризації. Електроскоп 112
§ 22. Закон Кулона 119
§ 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів 123
§ 24. Дії електричного струму 127
§ 25. Джерела електричного струму 130
§ 26. Електричне коло та його елементи 135
§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр 141
§ 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр 146
§ 29. Електричний опір. Закон Ома 150
§ 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати 154
Лабораторна робота № 3 160
§ 31. Послідовне з’єднання провідників 162
Лабораторна робота № 4 168
§ 32. Паралельне з’єднання провідників 170
Лабораторна робота № 5 177
Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах
§ 33. Робота і потужність електричного струму 179
§ 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца 186
§ 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники 190
§ 36. Електричний струм у металах 194
§ 37. Електричний струм в електролітах 198
§ 38. Застосування електролізу 204
§ 39. Електричний струм у газах 208
§ 40. Види самостійних газових розрядів 213
Підбиваємо підсумки розділу II 218
Завдання для самоперевірки до розділу II 220
Енциклопедична сторінка 234
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень 226
Етапи роботи над навчальним проектом 227
Додаток 229
Таблиця 1. Питома теплоємність деяких речовин у різних агрегатних станах 229
Таблиця 2. Температура плавлення і кристалізації деяких речовин 229
Таблиця 3. Питома теплота плавлення деяких речовин 230
Таблиця 4. Температура кипіння деяких речовин 230
Таблиця 5. Питома теплота пароутворення деяких речовин 230
Таблиця 6. Питома теплота згоряння деяких видів палива 230
Таблиця 7. Питомий електричний опір деяких речовин 231
Таблиця 8. Електрохімічні еквіваленти 231
Таблиця 9. Густина деяких речовин 231
Таблиця 10. Префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць 232
Визначаємо абсолютну та відносну похибки результату вимірювання 232
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки 233
Алфавітний покажчик 237

18-09-2016, 08:01 5 287