Розділи
Підручники для школи » 7 клас » Русский язык 7 класс Коновалова 7 год обучения

Русский язык 7 класс Коновалова 7 год обучения

21.08.2015 - 17:22 5 495 0
Русский язык 7 класс Коновалова 7 год обучения
Зміст Читати онлайн Завантажити

Условные обозначения.
Дорогие ребята!
Русский язык как развивающееся явление

Повторение изученного в 6 классе (Повторення вивченого в 6 класі)

§ 1. Разделы науки о языке. Состав слова. Орфография (Розділи науки про мову. Будова слова. Орфографія)
§ 2. Части речи (Частини мови) 
§ 3. Стили речи. Типы речи (Стилі мови. Типи мови)

Глагол (Дієслово)

§ 4. Глагол как часть речи (Дієслово як частина мови) 
Особые формы глагола (Особливі форми дієслова)
§ 5. Правописание НЕ с глаголами (Написання НЕ з дієсловами)
§ 6. Правописание Ь в глаголах (Написання Ь в дієсловах)
§ 7. Спряжение глаголов (Дієвідміна дієслів)
§ 8. Переходные и непереходные глаголы (Перехідні та неперехідні дієслова)
§ 9. Разноспрягаемые глаголы (Різновідмінювані дієслова)
§ 10. Наклонение глаголов (Спосіб дієслів).
§11. Безличные глаголы (Безособові дієслова).
§ 12. Правописание суффиксов глаголов -ОБА- (-ЕВА-), -ЫВА- (-ИВА-) (Написання суфіксів дієслів -ОВА- (-ЕВА-), -ЫВА- (-ИВА-))

Причастие (Дієприкметник)

§ 13. Причастие как особая форма глагола (Дієприкметник як особлива форма дієслова)
§ 14. Причастный оборот (Дієприкметниковий зворот)
§15. Действительные и страдательные причастия (Активні та пасивні дієприкметники).
§ 16. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего и прошедшего времени (Голосні в суфіксах активних дієприкметників теперішнього та минулого часу)
§ 17. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (Голосні в суфіксах пасивних дієприкметників теперішнього та минулого часу)
§ 18. Полная и краткая форма страдательных причастий (Повна та коротка форми дієприкметників)
§ 19. Раздельное и слитное написание НЕ с причастиями (Написання НЕ з дієприкметниками разом та окремо)
§ 20. Одна и две Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов (Одна й дві Н у суфіксах пасивних дієприкметників минулого часу та прикметників, утворених від дієслів)
§21. Гласные перед одной и двумя Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов (Голосні перед однією й двома Н у суфіксах пасивних дієприкметників минулого часу та прикметників, утворених від дієслів)

Деепричастие (Дієприслівник)

§ 22. Деепричастие как особая форма глагола. НЕ с деепричастиями (Дієприслівник як особлива форма дієслова. НЕ з дієприслівниками)
§ 23. Деепричастный оборот (Дієприслівниковий зворот)
§ 24. Деепричастия совершенного и несовершенного вида (Дієприслівники доконаного та недоконаного виду)

Наречие (Прислівник)

§ 25. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению (Прислівник як частина мови. Групи прислівників за загальним значенням)
§ 26. Степени сравнения наречий (Ступені порівняння прислівників).
§ 27. НЕ с наречиями на О, Е (НЕ з прислівниками на О, Е)
§ 28. НЕ и НИ в отрицательных наречиях (НЕ й НІ із заперечними прислівниками)
§ 29. Одна и две Н в наречиях на О, Е (Одна й дві Н у прислівниках на О, Е).
§ 30. О — Е после шипящих на конце наречий. Ь после шипящих на конце наречий (О — Е після шиплячих наприкінці прислівників. Ь після шиплячих наприкінці прислівників).
§ 31. Приставки ИЗ-, ДО-, С- в наречиях (Префікси ИЗ-, ДО-, С- у прислівниках)
§ 32. Дефис в наречиях (Дефіс у прислівниках)
§ 33. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях (Написання префіксів прислівників разом та окремо)

Служебные части речи (Службові частини мови)

Предлог (Прийменник)
§ 34. Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги (Прийменник як службова частина мови. Похідні й непохідні прийменники).
§ 35. Правописание предлогов (Написання прийменників)
Союз (Сполучник)
§ 36. Союз как служебная часть речи (Сполучник як службова частина мови) 
§ 37. Сочинительные и подчинительные союзы (Сполучники сурядності й підрядності)
§ 38. Правописание союзов (Написання сполучників)
Частица (Частка)
§ 39. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц (Частка як службова частина мови. Розряди часток)
§ 40. Правописание частиц (Написання часток).
§ 41. Правописание частиц НЕ и НИ (Написання часток НЕ і НИ).
§ 42. Слитное и раздельное написание частицы НЕ с разными частями речи (Написання частки НЕ разом і окремо з різними частинами мови)
Междометие (Вигук)
§ 43. Междометия и звукоподражательные слова (Вигуки і звуконаслідувальні слова). Сведения о речи. Речевая деятельность (Відомості про мову. Мовленнєва діяльність)
§ 44. Общение и речь (Спілкування й мовлення)
§ 45. Диалог. Монолог (Діалог. Монолог) 
§ 46. Текст (Текст)
§ 47. Стили и типы речи (Стилі й типи мовлення) 
§ 48. Речевая деятельность

Аудирование. Чтение. Говорение (Мовленнєва діяльність. Аудіювання. Читання. Говоріння)

Повторение изученного в 7 классе (Повторення вивченого в 7 класі)
Иллюстративный и дидактический материал для уроков развития речи
Ф. А. Васильев «Мокрый луг»
А. И. Куинджи «Берёзовая роща»
К. Ф. Юон «Волшебница зима» 
П. П. Кончаловский «Сирень»
Пиши правильно! 
Говори правильно!.
Ответы

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Русский язык 7 класс Коновалова 7 год обучения.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2023 - 17:39
Dear in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 27.11.2023 - 09:50
Dear in.ua Administrator! my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but…
Porter
Porter 24.11.2023 - 03:43
Dear to in.ua Administrator. This is Porter, and I just found your site, in.ua. It really is got a lot going for it, but I have an idea to make it even more effective. Check out Web Visitors Into
Eric
Eric 21.11.2023 - 03:09
To the in.ua Webmaster! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like
Eric
Eric 15.11.2023 - 15:51
Dear in.ua Admin. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though…