Українська мова 5 клас Заболотний

Українська мова 5 клас Заболотний
Название учебника: Українська мова 5 клас
 
Автор: О.В. Заболотний, В.В.Заболотний
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2013
 
Язык: русский
 
Страниц: 258
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Значення мови в житті людей. Місце і роль української мови в Українській державі
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
§ 1. Іменник
§ 2. Прикметник
§ 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово
§ 4. Числівник. Прислівник
§ 5. Прийменник. Сполучник
ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ
§ 6. Словосполучення
§ 7. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення
§ 8. Граматична основа речення
§ 9. Другорядні члени речення
§ 10. Речення з однорідними членами
§ 11. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення
§ 12. Звертання. Вставні слова
§ 13. Складне речення
§ 14. Пряма мова
§ 15. Діалог
ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ
§ 16. Звуки мови і мовлення. Голосні та приголосні звуки
§17. Приголосні тверді та м’які. Позначення м’якості приголосних на письмі
§ 18. Правила вживання букви ь
§ 19. Приголосні дзвінкі та глухі
§ 20. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв
§ 21. Орфограма
§ 22. Сполучення ііо, ьо
§ 23. Правила вживання апострофа
§ 24. Склад. Основні правила переносу частин слова
§ 25. Наголос
§ 26. Голосні наголошені та ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі
§ 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних
§ 28. Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних
§ 29. Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних
§ З0. Спрощення в групах приголосних
§ 31. Чергування у -в , і-й, з—з і - і з - з о
§ 32. Написання слів іншомовного походження
§ 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ
§ 34. Словниковий склад української мови. Походження слів
§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова
§ 36. Застарілі слова та нові слова (неологізми)
§ 37. Лексичне значення слова
§ 38. Однозначні та багатозначні слова
§ 39. Пряме та переносне значення слів
§ 40. Омоніми
§ 41. Синоніми
§ 42. Антоніми
§ 43. Фразеологізми
§ 44. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики»
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ
§ 45. Основа слова і закінчення
§ 46. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова
§47. Префікс і суфікс
§ 48. Вимова і написання префіксів з-( зі-, с-), роз-, без -
§ 49. Змінювання і творення слів. Способи словотворення
§ 50. Написання префіксів пре , при-, прі-
§51. Чергування голосних звуків
§ 52. Чергування приголосних звуків
§ 53. Зміни приголосних при творенні слів
§ 54. Творення і правопис складних слів
§ 55. Творення і правопис складноскорочених слів
§ 56. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова.
Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики»
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П’ЯТОМУ КЛАСІ
§ 57. Синтаксис і пунктуація
§ 58. Лексикологія. Фразеологія
§ 59. Будова слова. Словотвір. Орфографія
§ 60. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія
 
УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ
Тема 1. Мовлення і спілкування
Тема 2. Монологічне та діалогічне мовлення. Правила спілкування. Складання діалогів
Тема 3. Тема та основна думка висловлювання. Вимоги до мовлення
Тема 4. Текст
Тема 5. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» й «нове» в реченнях тексту
Тема 6. Читання мовчки
Тема 7. Стилі мовлення
Тема 8. Усний докладний переказ тексту наукового стилю
Тема 9. Типи мовлення
Тема 10. Усний опис предмета
Тема 11. Письмовий твір-опис предмета
Тема 12. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
Тема 13. Переклад з російської мови на українську
Тема 14. Усна розповідь на основі власного досвіду
Тема 15. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду
Тема 16. Лист. Адреса
Тема 1 7. Письмовий твір-оповідання про випадок із життя
Тема 18. Усний опис тварини
Тема 19. Письмовий твір-опис тварини
Тема 20. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини
Тема 21. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини
Тема 22. Переклад з російської мови на українську
Тема 23. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
Тема 24. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
Тема 25. Усний роздум
Тема 26. Письмовий твір-роздум
ДОДАТКИ
Орфоепічний словничок
Словничок наголосів
Українсько-російський словничок
Перевір себе. Скорочені відповіді до вправ

28-12-2014, 19:35 3 292