Українська мова Гнаткович 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма

Українська мова Гнаткович 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма

Название учебника: Українська мова Гнаткович 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма
 
Автор: Гнаткович Т. Д., Лукач А. Ю., Борисова Є. Е., Лавер К. М., Рінгер К. В.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: венгерский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП
§ 1. Українська мова – основа формування й збереження духовності українського народу
ФОНЕТИКА ТА ОРФОГРАФІЯ
ПОГЛИБЛЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
§ 2. Орфограма. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних (зокрема, [е], [и]) і приголосних, їх позначення на письмі
§ 3. Склад. Наголос. Правильне наголошування слів в українській мові. Орфоепічні словники й словники наголосів
§ 4. Основні випадки чергування голосних і приголосних звуків
§ 5. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту художнього стилю
§ 6. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа.
Правильна вимова і написання слів з апострофом
§ 7. Фонетичні явища української мови (уподібнення, спрощення, подовження та подвоєння приголосних)
§ 8. Розвиток мовлення. Усний твір за поданим початком
§ 9. Написання слів іншомовного походження
§ 10. Розвиток мовлення. Складання відгуку у блог чи на сайт з рекламою/анти-рекламою країни

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
§ 11. Спільнокореневі слова і форми слова. Роль значущих частин у творенні нових слів. Правопис новостворених слів
§ 12. Особливості передання просторових відношень за допомогою прийменників і префіксів
§ 13. Розвиток мовлення. Складання діалогів на запропоновану тему
§ 14. Словотвір. Орфографія. Основні способи словотворення. Сполучні о, е в складних словах. Творення і правопис
складних і складноскорочених слів. Абревіація

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
ПОГЛИБЛЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
§ 15. Лексичне значення слова.
Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях
§ 16. Розвиток мовлення.
Складання есе на морально-етичну тему
§ 17. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми
§ 18. Групи слів за походженням, за сферою вживання, активна й пасивна лексика
§ 19. Фразеологізми та їх роль у мовленні
§ 20. Розвиток мовлення.
Складання міні-текстів на сайт про подію (презентація місцевих фестивалів, реальних чи самостійно придуманих)
§ 21. Розвиток мовлення. Читання тексту мовчки
МОРФОЛОГІЯ
§ 22. Іменник і прикметник як частини мови.
Особливості узгодження іменника та прикметника. Рід незмінюваних іменників
§ 23. Особливості відмінювання іменників із прикметниками
§ 24. Розряди прикметників за значенням. Особливості творення ступенів порівняння прикметників
§ 25. Розвиток мовлення. Презентація продукту
§ 26. Розвиток мовлення. Відгук про кінофільм на сайті кінотеатру
§ 27. Поглиблення відомостей про числівник. Особливості вживання груп числівників. Особливості відмінювання та правопису числівників
§ 28. Основні правила поєднання числівників з іменниками
§ 29. Розвиток мовлення. Переказ тексту науково-популярного стилю
§ 30. Поглиблення відомостей про займенник як частину мови. Розряди займенників та їх правопис. Роль займенників у творенні тексту. Розрізнення відмінкових форм особових і присвійних займенників (його, її, їх)
§ 31. Поглиблення відомостей про дієслово як частину мови. Морфологічні та синтаксичні особливості дієслів. Види, способи й часи дієслів. Правопис особових форм дієслова
§ 32. Розвиток мовлення. Складання твору-роздуму за змістом побаченого, почутого
§ 33. Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова. Стилістика дієприкметникового та дієприслівникового зворотів, розділові знаки при них
§ 34. Розвиток мовлення.
Складання запрошення на акцію захисту рослин, річок, тварин тощо для сторінки в соціальній мережі
§ 35. Поглиблення відомостей про прислівник як частину мови. Складні випадки правопису прислівників
§ 36. Стилістика службових частин мови та вигуку. Особливості вживання службових частин мови в тексті. Стилістичні можливості вигуку як особливої частини мови
§ 37. Особливості правопису службових частин мови й вигуків
§ 38. Розвиток мовлення. Складання діалогів із використанням вигуків
СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦІЯ ТА СТИЛІСТИКА
ПОГЛИБЛЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
§ 39. Синтаксис як розділ науки про мову. Поглиблення відомостей про синтаксичні одиниці, їх місце у мовній системі (словосполучення, речення, текст). Співвідношення між інтонацією й розділовими знаками в реченні залежно від виду речень за метою висловлювання. Використання речень різних типів у стилях мовлення
§ 40. Складові частини речення. Функції головних і другорядних членів речення, особливості їх вираження
§ 41. Виражальні особливості двоскладних та односкладних речень, їх видів. Повні й неповні речення, їх уживання
у різних стилях мови. Порядок слів у реченні, його виражальні функції. Функції логічного наголосу в мовленні
§ 42. Розвиток мовлення. Виступ на конференції
§ 43. Найскладніші випадки вживання розділових знаків у простому неускладненому реченні
§ 44. Стилістика простого ускладненого речення. Стилістичні особливості речень з однорідними членами, вимоги
до їх вживання. Розділові знаки між однорідними членами речення та при узагальнювальних словах, їх залежність від змісту та інтонації
§ 45. Стилістичні особливості речень з відокремленими та уточнювальними членами. Відокремлені додатки, означення, обставини, види прикладок, розділові знаки при них
§ 46. Використання вставних і вставлених слів та речень, їх стилістичні особливості. Роль звертання у реченні, розділові знаки при звертаннях, поширені та непоширені звертання
§ 47. Розвиток мовлення. Письмовий переказ тексту
§ 48. Стилістика складного речення. Види складних речень. Складносурядне, складнопідрядне і складне безсполучникове речення, їх стилістичні можливості. Складні речення з різними видами зв’язку між структурними частинами
§ 49. Синоніміка складносурядних, складнопідрядних і складних безсполучникових речень. Розділові знаки в складному реченні, їх зумовленість змістом висловлювання та інтонацією
§ 50. Розвиток мовлення. Стислий переказ тексту з творчим завданням
§ 51. Способи передання свого й чужого мовлення в різних стилях
§ 52. Стилістика тексту. Загальна характеристика тексту. Композиція тексту
§ 53. Розвиток мовлення. Твір-розповідь на суспільну тематику
§ 54. Узагальнення й повторення вивченого протягом навчального року
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
КЛЮЧІ ДО ВПРАВ

6-07-2018, 15:10 663